اعتبار سنجی اعضای فعال دارنده کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی تهران
Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture Membership Validation

شماره کارت بازرگانی / Card Number :
شماره ملی / National Code :