آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,738,200 34,651,877,515 Rls. 1,045,034 $
2 5 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,828,580 29,343,564,899 Rls. 895,434 $
3 4 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,482,820 27,634,282,325 Rls. 849,636 $
4 3 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,807,280 19,218,544,175 Rls. 592,176 $
5 7 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 874,040 15,279,496,774 Rls. 453,373 $
6 9 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 485,122 12,653,714,028 Rls. 358,988 $
7 12 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 221,111 6,112,433,318 Rls. 163,622 $
8 7 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 216,251 5,448,194,057 Rls. 160,026 $
9 2 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 198,646 4,769,203,112 Rls. 146,998 $
10 8 1396 آبادان افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 236,870 4,215,318,120 Rls. 122,460 $
11 5 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 131,036 3,182,650,874 Rls. 96,967 $
12 1 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 132,415 3,176,575,740 Rls. 97,981 $
13 11 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 110,444 2,961,487,232 Rls. 81,728 $
14 5 1396 آبادان افغانستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 182,900 1,921,410,002 Rls. 58,382 $
15 4 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 65,504 1,574,969,240 Rls. 48,473 $
16 11 1396 آبادان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 78,010 1,181,968,720 Rls. 31,984 $
17 8 1396 آبادان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 43,659 1,138,533,920 Rls. 32,308 $
18 9 1396 آبادان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 50,520 544,945,209 Rls. 15,459 $
19 8 1396 آبادان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,510 226,818,714 Rls. 6,618 $
مجموع کل
175,235,987,974 ريال
مجموع کل
5,257,647 دلار
[1]