آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آبادان ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 420,000 58,652,700,000 Rls. 1,575,475 $
2 9 1396 آبادان ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 60,000 35,661,780,000 Rls. 1,011,653 $
3 8 1396 آبادان ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 120,000 17,667,930,000 Rls. 502,000 $
4 11 1396 آبادان ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 2,772,195,000 Rls. 74,815 $
5 12 1396 آبادان ترکيه 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 147,820 2,306,620,473 Rls. 61,650 $
6 6 1396 آبادان ترکيه 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,043 66,206,380 Rls. 2,004 $
مجموع کل
117,127,431,853 ريال
مجموع کل
3,227,597 دلار
[1]