آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 696,093 78,158,392,065 Rls. 2,088,279 $
2 11 1396 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 545,880 59,936,617,800 Rls. 1,637,640 $
3 9 1396 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 440,854 46,676,131,728 Rls. 1,319,538 $
4 12 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,070,839 29,602,165,335 Rls. 792,421 $
5 7 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 606,217 15,276,416,986 Rls. 448,601 $
6 10 1396 آبادان عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 126,225 13,541,418,000 Rls. 378,675 $
7 8 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 504,929 12,914,278,796 Rls. 373,649 $
8 11 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 441,164 11,770,877,816 Rls. 326,461 $
9 6 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 456,130 11,164,578,729 Rls. 337,536 $
10 1 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 402,738 9,548,511,494 Rls. 294,423 $
11 4 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 375,039 9,029,186,310 Rls. 277,528 $
12 2 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 355,983 8,734,304,101 Rls. 269,254 $
13 3 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 351,972 8,452,576,382 Rls. 260,458 $
14 5 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 328,480 7,979,716,922 Rls. 243,074 $
15 9 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 242,092 6,318,194,244 Rls. 179,148 $
16 5 1396 آبادان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 320,000 4,358,761,600 Rls. 132,800 $
17 3 1396 آبادان عراق 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 47,027 4,350,740,400 Rls. 134,100 $
18 10 1396 آبادان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 155,044 4,112,553,480 Rls. 114,733 $
19 5 1396 آبادان عراق 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 42,621 3,567,211,478 Rls. 108,684 $
20 6 1396 آبادان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 312,830 2,803,732,880 Rls. 85,112 $
21 7 1396 آبادان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 29,585 413,799,478 Rls. 12,130 $
22 7 1396 آبادان عراق 07031000 پيازوموسير 29,284 204,766,752 Rls. 6,002 $
مجموع کل
348,914,932,776 ريال
مجموع کل
9,820,246 دلار
[1]