آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,431,570 24,182,462,772 Rls. 711,118 $
2 10 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 763,770 13,920,572,592 Rls. 386,082 $
3 5 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,009,420 10,730,187,128 Rls. 327,553 $
4 8 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 597,910 10,595,709,507 Rls. 305,531 $
5 11 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 538,150 9,930,225,880 Rls. 272,034 $
6 5 1396 آبادان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 420,000 6,444,757,038 Rls. 197,971 $
7 12 1396 آبادان پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 119,960 2,246,917,506 Rls. 60,639 $
8 6 1396 آبادان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 109,420 976,143,161 Rls. 29,543 $
9 5 1396 آبادان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 107,370 943,476,296 Rls. 28,990 $
مجموع کل
79,970,451,880 ريال
مجموع کل
2,319,461 دلار
[1]