آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 586,930 12,344,038,033 Rls. 330,562 $
2 11 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 507,350 10,320,738,753 Rls. 279,592 $
3 12 1396 آستارا اوكراين 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 637,850 8,322,907,267 Rls. 223,248 $
4 11 1396 آستارا اوكراين 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 541,800 6,987,321,670 Rls. 189,630 $
5 12 1396 آستارا اوكراين 08081000 سيب , تازه 366,600 6,844,614,600 Rls. 183,300 $
6 9 1396 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 138,535 6,075,501,306 Rls. 171,762 $
7 7 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 260,200 5,843,916,340 Rls. 171,880 $
8 1 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 112,000 5,762,484,360 Rls. 177,720 $
9 9 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 145,736 5,664,714,178 Rls. 160,309 $
10 9 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 260,400 5,384,014,065 Rls. 152,260 $
11 10 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 235,100 5,014,952,477 Rls. 138,602 $
12 10 1396 آستارا اوكراين 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 378,800 4,751,658,660 Rls. 131,740 $
13 9 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 123,500 4,132,670,000 Rls. 117,200 $
14 8 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,300 3,933,633,920 Rls. 112,360 $
15 4 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 78,000 3,812,646,900 Rls. 117,300 $
16 10 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 83,000 3,290,390,400 Rls. 91,300 $
17 12 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,000 3,279,298,000 Rls. 88,000 $
18 9 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 137,900 3,159,459,030 Rls. 89,635 $
19 12 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 95,000 2,992,364,700 Rls. 80,100 $
20 7 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 62,000 2,956,737,500 Rls. 87,100 $
21 9 1396 آستارا اوكراين 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 234,000 2,906,144,500 Rls. 81,900 $
22 11 1396 آستارا اوكراين 08081000 سيب , تازه 157,200 2,889,227,550 Rls. 78,600 $
23 11 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 120,500 2,883,491,325 Rls. 78,325 $
24 12 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 102,000 2,709,680,800 Rls. 72,400 $
25 11 1396 آستارا اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 39,750 2,685,811,950 Rls. 72,675 $
26 11 1396 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 59,500 2,557,067,550 Rls. 69,450 $
27 7 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 98,770 2,398,706,885 Rls. 70,639 $
28 3 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 45,100 2,338,083,700 Rls. 72,050 $
29 9 1396 آستارا اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,325,994,000 Rls. 66,000 $
30 8 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 102,500 2,316,064,725 Rls. 66,625 $
31 5 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,000 2,013,418,500 Rls. 61,500 $
32 2 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,500 1,970,607,750 Rls. 60,750 $
33 11 1396 آستارا اوكراين 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 115,340 1,698,297,635 Rls. 46,135 $
34 6 1396 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,900 1,634,079,000 Rls. 49,080 $
35 7 1396 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,838 1,618,046,310 Rls. 47,805 $
36 10 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,000 1,594,385,400 Rls. 44,425 $
37 6 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 73,360 1,586,670,910 Rls. 47,881 $
38 6 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 29,400 1,559,308,800 Rls. 47,040 $
39 1 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 60,500 1,542,394,350 Rls. 47,575 $
40 11 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,000 1,506,734,000 Rls. 41,000 $
41 8 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 76,800 1,473,020,725 Rls. 42,240 $
42 10 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 62,000 1,452,592,700 Rls. 40,300 $
43 11 1396 آستارا اوكراين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 35,000 1,424,896,000 Rls. 38,500 $
44 10 1396 آستارا اوكراين 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 96,370 1,395,301,832 Rls. 38,548 $
45 1 1396 آستارا اوكراين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 10,500 1,361,556,000 Rls. 42,000 $
46 8 1396 آستارا اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 21,000 1,258,068,000 Rls. 35,700 $
47 8 1396 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,254,819,300 Rls. 35,700 $
48 11 1396 آستارا اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 18,630 1,117,845,072 Rls. 30,168 $
49 12 1396 آستارا اوكراين 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 49,200 1,069,390,650 Rls. 28,550 $
50 3 1396 آستارا اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 17,808 874,029,024 Rls. 26,928 $
51 10 1396 آستارا اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 12,585 829,059,840 Rls. 23,184 $
52 11 1396 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,430 817,230,432 Rls. 22,116 $
53 12 1396 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,100 812,653,800 Rls. 21,720 $
54 1 1396 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 794,290,000 Rls. 24,500 $
55 12 1396 آستارا اوكراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 17,510 783,726,588 Rls. 21,012 $
56 8 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 722,862,000 Rls. 21,000 $
57 3 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,000 696,130,500 Rls. 21,450 $
58 7 1396 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 544,456,000 Rls. 16,000 $
59 3 1396 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 483,740,040 Rls. 14,910 $
60 11 1396 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 34,500 440,873,150 Rls. 11,930 $
61 7 1396 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 19,500 364,007,050 Rls. 10,670 $
62 10 1396 آستارا اوكراين 08081000 سيب , تازه 19,500 353,817,750 Rls. 9,750 $
63 8 1396 آستارا اوكراين 08081000 سيب , تازه 20,000 351,490,000 Rls. 10,000 $
64 8 1396 آستارا اوكراين 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 19,497 308,397,326 Rls. 8,774 $
65 1 1396 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 306,369,000 Rls. 9,450 $
66 11 1396 آستارا اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 12,130 268,936,656 Rls. 7,278 $
67 11 1396 آستارا اوكراين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,160 219,364,880 Rls. 5,936 $
68 2 1396 آستارا اوكراين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,080 153,825,738 Rls. 4,742 $
69 9 1396 آستارا اوكراين 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,800 138,132,960 Rls. 3,920 $
70 3 1396 آستارا اوكراين 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,005 75,446,250 Rls. 2,325 $
71 2 1396 آستارا اوكراين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 700 64,878,000 Rls. 2,000 $
72 2 1396 آستارا اوكراين 28365000 کربنات کلسيم 21,300 62,204,733 Rls. 1,917 $
73 12 1396 آستارا اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,500 56,122,500 Rls. 1,500 $
74 12 1396 آستارا اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,950 44,103,150 Rls. 1,170 $
75 12 1396 آستارا اوكراين 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,600 39,202,800 Rls. 1,040 $
76 2 1396 آستارا اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 32,439,000 Rls. 1,000 $
77 12 1396 آستارا اوكراين 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,700 31,598,750 Rls. 850 $
78 11 1396 آستارا اوكراين 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,300 24,018,800 Rls. 650 $
79 12 1396 آستارا اوكراين 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 980 21,858,900 Rls. 588 $
80 11 1396 آستارا اوكراين 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,795 19,881,790 Rls. 538 $
81 11 1396 آستارا اوكراين 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 945 13,968,990 Rls. 378 $
82 11 1396 آستارا اوكراين 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 445 5,764,980 Rls. 156 $
مجموع کل
176,170,649,455 ريال
مجموع کل
4,956,543 دلار
[1]