آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اراك ازبكستان 29153200 استات وينيل 481,940 19,231,451,780 Rls. 514,893 $
2 9 1396 اراك ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 320,000 13,080,856,000 Rls. 371,200 $
3 5 1396 اراك ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 57,290 8,993,968,887 Rls. 274,147 $
4 6 1396 اراك ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 59,559 7,821,410,152 Rls. 235,990 $
5 10 1396 اراك ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 52,006 7,805,786,457 Rls. 217,354 $
6 8 1396 اراك ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 17,071 5,775,308,910 Rls. 165,174 $
7 8 1396 اراك ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 21,749 4,267,475,239 Rls. 121,411 $
8 7 1396 اراك ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 44,601 4,234,168,400 Rls. 126,280 $
9 4 1396 اراك ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 58,777 3,927,097,635 Rls. 120,827 $
10 12 1396 اراك ازبكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 24,215 3,668,346,000 Rls. 99,000 $
11 11 1396 اراك ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 34,310 3,152,677,188 Rls. 85,522 $
12 12 1396 اراك ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 57,500 2,907,085,000 Rls. 78,200 $
13 12 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,798 2,422,022,610 Rls. 64,734 $
14 9 1396 اراك ازبكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 17,300 2,330,064,000 Rls. 66,000 $
15 2 1396 اراك ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 55,000 2,143,436,960 Rls. 66,080 $
16 11 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,796 2,135,851,180 Rls. 57,796 $
17 6 1396 اراك ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 55,000 2,061,453,350 Rls. 62,150 $
18 10 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,796 2,042,211,840 Rls. 56,640 $
19 9 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 54,820 1,884,165,950 Rls. 53,450 $
20 7 1396 اراك ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 21,878 1,820,852,532 Rls. 53,646 $
21 7 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 55,806 1,789,627,355 Rls. 53,015 $
22 5 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,797 1,741,894,307 Rls. 53,173 $
23 3 1396 اراك ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,649,777,400 Rls. 50,850 $
24 3 1396 اراك ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 51,829 1,546,994,808 Rls. 47,682 $
25 3 1396 اراك ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 20,128 1,237,955,650 Rls. 38,157 $
26 11 1396 اراك ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 14,849 1,081,690,497 Rls. 29,457 $
27 10 1396 اراك ازبكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,500 901,152,000 Rls. 25,200 $
28 11 1396 اراك ازبكستان 29153200 استات وينيل 23,950 869,694,434 Rls. 23,471 $
29 9 1396 اراك ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 8,399 600,979,992 Rls. 17,023 $
30 10 1396 اراك ازبكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,000 536,400,000 Rls. 15,000 $
31 9 1396 اراك ازبكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,000 126,903,600 Rls. 3,600 $
32 3 1396 اراك ازبكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,011 115,468,196 Rls. 3,559 $
33 4 1396 اراك ازبكستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,050 38,949,600 Rls. 1,200 $
34 4 1396 اراك ازبكستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 449 22,720,600 Rls. 700 $
35 7 1396 اراك ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 803 15,884,856 Rls. 468 $
مجموع کل
113,981,783,365 ريال
مجموع کل
3,253,049 دلار
[1]