آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 131,520 17,631,938,636 Rls. 524,121 $
2 12 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 206,140 15,656,887,057 Rls. 417,378 $
3 8 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 236,970 15,321,108,178 Rls. 440,049 $
4 9 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 216,490 14,266,718,048 Rls. 404,240 $
5 6 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 107,232 6,701,604,545 Rls. 201,227 $
6 2 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 80,600 5,413,706,318 Rls. 166,878 $
7 5 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 74,750 4,674,665,458 Rls. 142,522 $
8 1 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 65,770 4,204,746,748 Rls. 129,673 $
9 9 1396 اراك تاجيكستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 128,000 4,057,190,940 Rls. 115,096 $
10 11 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 53,490 3,781,222,914 Rls. 102,669 $
11 3 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,320 2,870,425,198 Rls. 88,455 $
12 9 1396 اراك تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 58,650 2,387,048,548 Rls. 67,741 $
13 8 1396 اراك تاجيكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 55,000 2,177,191,500 Rls. 63,250 $
14 2 1396 اراك تاجيكستان 90183120 انواع سرنگ هاي سرپيچ دار وسرنگ هاي ساده 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 14,930 2,042,140,035 Rls. 62,961 $
15 3 1396 اراك تاجيكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,592,064,900 Rls. 49,050 $
16 4 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,500 1,456,685,860 Rls. 44,828 $
17 5 1396 اراك تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 65,000 1,386,729,500 Rls. 42,250 $
18 10 1396 اراك تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,820 1,032,805,662 Rls. 28,658 $
19 4 1396 اراك تاجيكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 8,000 965,881,380 Rls. 29,724 $
20 3 1396 اراك تاجيكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 8,000 964,573,524 Rls. 29,724 $
21 7 1396 اراك تاجيكستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 22,500 878,249,250 Rls. 25,875 $
22 12 1396 اراك تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,030 584,403,592 Rls. 15,620 $
23 4 1396 اراك تاجيكستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,609 351,270,950 Rls. 10,810 $
مجموع کل
110,399,258,741 ريال
مجموع کل
3,202,799 دلار
[1]