آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 306,260 47,820,544,766 Rls. 1,471,854 $
2 4 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 84195090 --- سا?ر 305,850 47,037,503,891 Rls. 1,447,549 $
3 5 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 248,560 35,214,516,983 Rls. 1,078,248 $
4 2 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 178,500 24,985,040,602 Rls. 770,311 $
5 12 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 84195090 --- سا?ر 94,423 14,932,877,988 Rls. 399,114 $
6 5 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 95,182 14,678,985,150 Rls. 448,830 $
7 12 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 21,276 2,984,283,656 Rls. 79,762 $
8 8 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 9 291,320 Rls. 8 $
مجموع کل
187,654,044,356 ريال
مجموع کل
5,695,676 دلار
[1]