آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 360,000 15,355,479,375 Rls. 411,075 $
2 8 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 240,000 9,464,833,000 Rls. 273,000 $
3 2 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 225,000 8,466,840,000 Rls. 261,000 $
4 7 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 205,000 8,187,615,475 Rls. 240,325 $
5 3 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 202,500 7,492,929,300 Rls. 230,850 $
6 4 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 200,000 7,229,846,250 Rls. 222,000 $
7 7 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 155,000 5,809,072,500 Rls. 173,250 $
8 11 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 112,500 4,752,175,500 Rls. 128,250 $
9 5 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 100,000 3,511,954,000 Rls. 107,000 $
10 10 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 45,000 1,817,222,400 Rls. 50,400 $
11 1 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,664,069,400 Rls. 51,300 $
12 6 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 45,000 1,654,290,000 Rls. 49,500 $
13 12 1396 اراك فدراسيون روسيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 36,800 1,523,589,552 Rls. 40,848 $
14 11 1396 اراك فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,662 1,245,404,061 Rls. 33,915 $
15 12 1396 اراك فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 18,550 978,960,259 Rls. 25,971 $
16 10 1396 اراك فدراسيون روسيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,500 900,498,600 Rls. 24,975 $
17 9 1396 اراك فدراسيون روسيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 18,400 684,040,056 Rls. 19,412 $
مجموع کل
80,738,819,728 ريال
مجموع کل
2,343,071 دلار
[1]