آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اراك قزاقستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 297,000 15,026,330,040 Rls. 400,500 $
2 8 1396 اراك قزاقستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 240,000 9,912,018,000 Rls. 282,000 $
3 12 1396 اراك قزاقستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 161,000 9,472,315,895 Rls. 252,769 $
4 7 1396 اراك قزاقستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 240,000 9,093,336,000 Rls. 271,200 $
5 11 1396 اراك قزاقستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 183,000 8,791,594,500 Rls. 237,900 $
6 9 1396 اراك قزاقستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 181,350 7,381,343,970 Rls. 209,459 $
7 11 1396 اراك قزاقستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 106,000 6,126,693,003 Rls. 166,419 $
8 4 1396 اراك قزاقستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 22,436 4,889,250,000 Rls. 150,000 $
9 1 1396 اراك قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 32,000 2,282,931,200 Rls. 70,400 $
مجموع کل
72,975,812,608 ريال
مجموع کل
2,040,647 دلار
[1]