آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,175,000 38,332,868,800 Rls. 1,098,056 $
2 11 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,745,890 33,265,820,473 Rls. 903,312 $
3 9 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,471,070 25,492,179,932 Rls. 720,054 $
4 10 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,149,400 19,646,865,840 Rls. 549,409 $
5 7 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 999,350 16,835,666,855 Rls. 501,614 $
6 2 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 750,980 8,774,694,539 Rls. 270,521 $
7 12 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 393,890 6,769,968,211 Rls. 180,909 $
8 8 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 318,230 6,224,781,562 Rls. 180,850 $
9 10 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 382,990 6,214,814,693 Rls. 172,345 $
10 12 1396 اراك پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 308,290 5,943,625,130 Rls. 160,463 $
11 11 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 329,050 5,478,996,892 Rls. 148,072 $
12 10 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 173,460 3,817,789,560 Rls. 105,885 $
13 12 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 200,810 3,375,121,152 Rls. 90,364 $
14 1 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 156,360 3,295,877,520 Rls. 101,634 $
15 9 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 188,484 3,027,884,441 Rls. 85,903 $
16 3 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 227,300 2,794,635,438 Rls. 86,128 $
17 9 1396 اراك پاكستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 150,470 2,559,703,236 Rls. 71,924 $
18 8 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 110,810 2,324,682,990 Rls. 66,486 $
19 12 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 75,250 2,322,451,307 Rls. 62,408 $
20 6 1396 اراك پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 106,015 2,310,784,723 Rls. 69,667 $
21 5 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 156,190 2,040,403,684 Rls. 62,476 $
22 11 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 150,290 1,943,809,494 Rls. 52,601 $
23 11 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,882,712,640 Rls. 50,880 $
24 9 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 77,470 1,792,101,890 Rls. 50,356 $
25 8 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,768,410,720 Rls. 50,880 $
26 9 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 109,500 1,743,011,622 Rls. 49,275 $
27 9 1396 اراك پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 72,000 1,733,095,935 Rls. 48,979 $
28 6 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 48,000 1,694,024,160 Rls. 50,880 $
29 7 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 73,000 1,690,486,215 Rls. 50,000 $
30 8 1396 اراك پاكستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 68,300 1,631,199,541 Rls. 46,919 $
31 10 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,600,004,250 Rls. 44,386 $
32 11 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,545,149,468 Rls. 41,944 $
33 1 1396 اراك پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 129,416 1,468,858,688 Rls. 45,296 $
34 4 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 110,170 1,432,741,060 Rls. 44,068 $
35 2 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,100 1,274,369,577 Rls. 39,273 $
36 6 1396 اراك پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 91,290 1,211,199,204 Rls. 36,516 $
37 3 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 79,700 1,163,604,060 Rls. 35,865 $
38 4 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 78,090 1,147,653,590 Rls. 35,140 $
39 10 1396 اراك پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 63,275 1,140,721,700 Rls. 31,638 $
40 11 1396 اراك پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,800 1,138,130,674 Rls. 30,994 $
41 11 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 67,150 1,116,578,584 Rls. 30,217 $
42 5 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 1,050,424,596 Rls. 32,058 $
43 6 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 996,000,095 Rls. 30,032 $
44 10 1396 اراك پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,420 983,355,288 Rls. 27,273 $
45 6 1396 اراك پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 922,392,000 Rls. 27,600 $
46 10 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 916,832,160 Rls. 25,440 $
47 9 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 905,384,160 Rls. 25,440 $
48 7 1396 اراك پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 863,484,480 Rls. 25,440 $
49 5 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 62,767 824,061,954 Rls. 25,107 $
50 1 1396 اراك پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 90,480 799,447,484 Rls. 24,653 $
51 12 1396 اراك پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 35,200 773,068,730 Rls. 20,662 $
52 12 1396 اراك پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 50,860 737,380,995 Rls. 19,835 $
53 3 1396 اراك پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,204 616,695,552 Rls. 19,008 $
54 9 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 575,000,131 Rls. 16,287 $
55 4 1396 اراك پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 22,000 456,497,704 Rls. 13,978 $
مجموع کل
242,387,505,379 ريال
مجموع کل
6,887,400 دلار
[1]