آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,379,000 13,777,317,781 Rls. 373,322 $
2 12 1396 اردبيل آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,276,333 12,803,317,985 Rls. 342,827 $
3 12 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 66,700 7,466,018,400 Rls. 200,100 $
4 7 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 83,100 7,083,492,000 Rls. 209,500 $
5 11 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 64,300 6,734,250,400 Rls. 182,900 $
6 6 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 63,500 6,318,201,000 Rls. 190,500 $
7 7 1396 اردبيل آذربايجان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 6,230 5,770,455,337 Rls. 170,941 $
8 8 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 63,250 5,091,816,350 Rls. 146,950 $
9 11 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 54,216 4,407,815,016 Rls. 119,275 $
10 3 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 43,300 4,215,084,600 Rls. 129,900 $
11 8 1396 اردبيل آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 54,075 4,181,500,785 Rls. 118,965 $
12 9 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 54,200 4,156,514,000 Rls. 117,700 $
13 2 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,900 4,078,104,900 Rls. 125,700 $
14 4 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,250 4,025,906,250 Rls. 123,750 $
15 5 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40,700 3,998,579,400 Rls. 122,100 $
16 1 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,500 3,550,821,000 Rls. 109,500 $
17 4 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 42,810 3,483,157,375 Rls. 107,025 $
18 8 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 41,858 3,407,730,117 Rls. 99,429 $
19 10 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 40,448 3,208,479,216 Rls. 88,986 $
20 10 1396 اردبيل آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 35,900 2,873,887,500 Rls. 79,900 $
21 7 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 26,805 1,990,684,047 Rls. 58,971 $
22 11 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,332 1,970,810,150 Rls. 53,330 $
23 5 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 22,434 1,840,821,870 Rls. 56,085 $
24 7 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,210 1,808,947,875 Rls. 53,025 $
25 2 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 21,860 1,772,682,050 Rls. 54,650 $
26 12 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,400 1,769,585,700 Rls. 47,500 $
27 3 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 20,586 1,670,450,970 Rls. 51,465 $
28 9 1396 اردبيل آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 18,318 1,629,798,255 Rls. 45,795 $
29 5 1396 اردبيل آذربايجان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 18,550 1,626,658,320 Rls. 49,560 $
30 5 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 16,338 1,538,628,355 Rls. 46,979 $
31 1 1396 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 319,800 1,440,343,530 Rls. 44,417 $
32 3 1396 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 11,000 1,070,850,000 Rls. 33,000 $
33 3 1396 اردبيل آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,627 915,215,553 Rls. 28,203 $
34 7 1396 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 9,000 905,310,000 Rls. 27,000 $
35 7 1396 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 48,150 751,314,645 Rls. 22,023 $
36 9 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,800 700,595,800 Rls. 19,800 $
37 6 1396 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 24,000 636,844,800 Rls. 19,200 $
38 7 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,760 627,883,200 Rls. 18,640 $
39 6 1396 اردبيل آذربايجان 07149000 ک ساير 22,000 588,192,000 Rls. 17,600 $
40 6 1396 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,400 586,437,600 Rls. 17,600 $
41 8 1396 اردبيل آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,000 548,368,000 Rls. 16,000 $
42 1 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,000 535,227,000 Rls. 16,500 $
43 6 1396 اردبيل آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,500 495,600,000 Rls. 15,000 $
44 11 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,200 450,660,200 Rls. 12,200 $
45 7 1396 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 71,295 435,458,478 Rls. 12,831 $
46 6 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,730 434,348,055 Rls. 13,095 $
47 8 1396 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 6,000 411,276,000 Rls. 12,000 $
48 9 1396 اردبيل آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 1,944 411,016,032 Rls. 11,664 $
49 12 1396 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 25,500 398,144,250 Rls. 10,710 $
50 3 1396 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 24,860 392,319,846 Rls. 12,087 $
51 9 1396 اردبيل آذربايجان 44111291 پروفيل روكش شده 24,920 389,913,084 Rls. 10,956 $
52 1 1396 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,000 389,136,000 Rls. 12,000 $
53 11 1396 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,200 384,300,800 Rls. 10,400 $
54 8 1396 اردبيل آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,000 349,650,000 Rls. 10,000 $
55 10 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 9,700 346,872,000 Rls. 9,700 $
56 9 1396 اردبيل آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,300 303,158,600 Rls. 8,600 $
57 12 1396 اردبيل آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,000 301,560,000 Rls. 8,000 $
58 7 1396 اردبيل آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 270,056,000 Rls. 8,000 $
59 3 1396 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 8,500 220,714,400 Rls. 6,800 $
60 11 1396 اردبيل آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 920 220,326,000 Rls. 6,000 $
61 8 1396 اردبيل آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,000 205,638,000 Rls. 6,000 $
62 10 1396 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5,000 143,040,000 Rls. 4,000 $
63 1 1396 اردبيل آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 28,000 127,156,960 Rls. 3,920 $
64 2 1396 اردبيل آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,600 119,692,530 Rls. 3,690 $
65 11 1396 اردبيل آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 44,352 114,731,971 Rls. 3,105 $
66 11 1396 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,000 110,163,000 Rls. 3,000 $
67 10 1396 اردبيل آذربايجان 70193910 پشم شيشه 2,475 106,207,200 Rls. 2,970 $
68 7 1396 اردبيل آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,400 104,267,560 Rls. 3,080 $
69 6 1396 اردبيل آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 500 99,120,000 Rls. 3,000 $
70 10 1396 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 10,500 92,976,000 Rls. 2,600 $
71 9 1396 اردبيل آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,150 75,789,650 Rls. 2,150 $
72 10 1396 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,000 71,520,000 Rls. 2,000 $
73 12 1396 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,200 67,138,200 Rls. 1,800 $
74 6 1396 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,000 66,582,000 Rls. 2,000 $
75 9 1396 اردبيل آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,200 63,428,400 Rls. 1,800 $
76 7 1396 اردبيل آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,000 54,836,800 Rls. 1,600 $
77 11 1396 اردبيل آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 700 51,409,400 Rls. 1,400 $
78 2 1396 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 5,000 48,652,500 Rls. 1,500 $
79 9 1396 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 26,500 42,100,020 Rls. 1,192 $
80 7 1396 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 24,000 36,457,560 Rls. 1,080 $
81 7 1396 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,000 30,845,700 Rls. 900 $
82 8 1396 اردبيل آذربايجان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 19,600 30,839,130 Rls. 882 $
83 3 1396 اردبيل آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 4,500 29,212,200 Rls. 900 $
84 6 1396 اردبيل آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 17,800 26,465,040 Rls. 801 $
85 3 1396 اردبيل آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 200 12,983,200 Rls. 400 $
مجموع کل
146,093,861,898 ريال
مجموع کل
4,202,426 دلار
[1]