آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 34,224 19,097,680,536 Rls. 518,834 $
2 12 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 26,594 12,562,386,000 Rls. 336,432 $
3 2 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 172,895 9,822,822,153 Rls. 302,817 $
4 3 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 148,016 7,684,259,617 Rls. 236,820 $
5 4 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 118,138 6,155,687,549 Rls. 189,127 $
6 6 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 106,789 5,686,555,763 Rls. 171,185 $
7 9 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 83,776 5,331,980,202 Rls. 150,813 $
8 5 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 98,468 5,263,625,012 Rls. 160,754 $
9 12 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 86,175 5,147,382,591 Rls. 137,881 $
10 5 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 73,210 4,964,773,237 Rls. 151,231 $
11 7 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,272 4,613,862,884 Rls. 136,438 $
12 1 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 87,716 4,533,834,740 Rls. 139,815 $
13 12 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 30,280 4,502,636,000 Rls. 121,120 $
14 8 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 67,719 4,233,063,510 Rls. 121,894 $
15 7 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 68,889 4,197,433,350 Rls. 124,000 $
16 5 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 30,570 4,006,746,760 Rls. 122,280 $
17 8 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 68,148 3,832,748,011 Rls. 110,329 $
18 9 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 27,069 3,816,837,276 Rls. 108,276 $
19 1 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,935 3,395,949,408 Rls. 104,726 $
20 11 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 56,860 3,345,826,228 Rls. 90,976 $
21 5 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 40,093 3,287,869,888 Rls. 100,233 $
22 7 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 44,803 3,284,617,996 Rls. 97,389 $
23 12 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 47,616 3,196,531,700 Rls. 85,708 $
24 11 1396 اردبيل عراق 87013090 سا?رتراکتورها? چرخ زنج?ر?؛به استثنا? تراکتورکشاورز? با قدرت حداکثر110قوه اسب بخاروتراکتورکشاورز? باقدرت ب?شتراز110قوه اسب بخار،غ?رمذکوردرجا? د?گر 15,000 3,172,438,930 Rls. 85,846 $
25 6 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 47,546 3,022,886,921 Rls. 90,809 $
26 3 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,366 2,972,828,984 Rls. 91,624 $
27 10 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,794 2,810,760,636 Rls. 78,070 $
28 5 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,295 2,728,165,285 Rls. 83,279 $
29 11 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 90,972 2,707,189,522 Rls. 73,256 $
30 6 1396 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 451,573 2,702,947,780 Rls. 81,277 $
31 6 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 107,730 2,681,943,737 Rls. 80,799 $
32 10 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 88,578 2,572,278,308 Rls. 71,342 $
33 6 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,113 2,495,449,015 Rls. 75,014 $
34 7 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 16,188 2,428,242,600 Rls. 72,420 $
35 6 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 16,188 2,420,276,400 Rls. 72,420 $
36 8 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 13,919 2,346,195,750 Rls. 66,750 $
37 4 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,365 2,247,971,020 Rls. 69,089 $
38 10 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 34,080 2,210,776,416 Rls. 61,344 $
39 4 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 26,900 2,190,090,750 Rls. 67,250 $
40 9 1396 اردبيل عراق 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 13,765 2,182,851,315 Rls. 61,335 $
41 6 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 15,705 2,083,197,120 Rls. 62,820 $
42 12 1396 اردبيل عراق 40117090 ک ک ک سا?ر 13,800 2,065,308,000 Rls. 55,200 $
43 7 1396 اردبيل عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 42,524 2,011,633,960 Rls. 59,444 $
44 3 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,194 1,986,071,191 Rls. 61,207 $
45 7 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,570 1,977,485,060 Rls. 58,580 $
46 2 1396 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 14,670 1,903,407,400 Rls. 58,680 $
47 4 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 14,360 1,872,256,800 Rls. 57,440 $
48 9 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,225 1,788,367,902 Rls. 50,563 $
49 9 1396 اردبيل عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,674 1,787,068,016 Rls. 50,678 $
50 9 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,910 1,761,759,534 Rls. 49,591 $
51 4 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 105,120 1,709,534,700 Rls. 52,560 $
52 5 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 28,881 1,706,284,492 Rls. 51,986 $
53 7 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 64,638 1,625,484,105 Rls. 48,479 $
54 4 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,323 1,604,208,140 Rls. 49,292 $
55 1 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 98,280 1,593,652,320 Rls. 49,140 $
56 11 1396 اردبيل عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24,000 1,579,132,800 Rls. 43,200 $
57 11 1396 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,860 1,564,865,415 Rls. 42,615 $
58 3 1396 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 24,280 1,536,410,150 Rls. 47,347 $
59 7 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 18,168 1,529,502,822 Rls. 45,421 $
60 7 1396 اردبيل عراق 40117090 ک ک ک سا?ر 10,720 1,449,808,960 Rls. 42,880 $
61 9 1396 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 20,965 1,440,599,916 Rls. 40,882 $
62 12 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 496,933 1,388,241,799 Rls. 37,291 $
63 8 1396 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 73,992 1,374,058,764 Rls. 39,078 $
64 6 1396 اردبيل عراق 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 20,623 1,338,797,565 Rls. 40,215 $
65 2 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 16,200 1,314,184,500 Rls. 40,500 $
66 11 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 8,065 1,192,071,520 Rls. 32,260 $
67 9 1396 اردبيل عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,000 1,184,064,000 Rls. 33,600 $
68 9 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 43,092 1,181,036,808 Rls. 33,516 $
69 8 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 43,092 1,178,053,884 Rls. 33,516 $
70 10 1396 اردبيل عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 22,872 1,169,728,000 Rls. 32,000 $
71 12 1396 اردبيل عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 38,983 1,054,170,447 Rls. 28,263 $
72 7 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 56,160 950,114,880 Rls. 28,080 $
73 6 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 56,160 932,241,960 Rls. 28,080 $
74 8 1396 اردبيل عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 19,154 919,030,495 Rls. 26,815 $
75 7 1396 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 150,350 918,102,504 Rls. 27,060 $
76 10 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,821 884,865,567 Rls. 24,553 $
77 9 1396 اردبيل عراق 40117090 ک ک ک سا?ر 6,270 883,819,200 Rls. 25,080 $
78 12 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,220 862,415,750 Rls. 23,050 $
79 5 1396 اردبيل عراق 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 14,000 825,526,800 Rls. 25,200 $
80 8 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,983 796,359,537 Rls. 22,961 $
81 5 1396 اردبيل عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 786,216,000 Rls. 24,000 $
82 12 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,120 785,460,780 Rls. 21,060 $
83 4 1396 اردبيل عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 779,880,000 Rls. 24,000 $
84 12 1396 اردبيل عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 72,000 738,520,200 Rls. 19,800 $
85 8 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,120 734,727,240 Rls. 21,060 $
86 9 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 278,157 731,736,866 Rls. 20,744 $
87 10 1396 اردبيل عراق 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 10,606 731,402,400 Rls. 20,392 $
88 3 1396 اردبيل عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 713,768,000 Rls. 22,000 $
89 2 1396 اردبيل عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 42,120 683,207,460 Rls. 21,060 $
90 5 1396 اردبيل عراق 07149000 ک ساير 20,710 677,320,550 Rls. 20,710 $
91 12 1396 اردبيل عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 2,985 668,025,090 Rls. 17,910 $
92 12 1396 اردبيل عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 22,746 661,365,873 Rls. 17,676 $
93 9 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 6,650 591,667,125 Rls. 16,625 $
94 8 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,970 555,244,200 Rls. 15,880 $
95 8 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 3,900 549,744,000 Rls. 15,600 $
96 4 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 212,602 519,231,081 Rls. 15,967 $
97 11 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 518,827,140 Rls. 14,040 $
98 9 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 499,669,560 Rls. 14,040 $
99 11 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 173,213 485,874,910 Rls. 13,183 $
100 5 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 459,999,540 Rls. 14,040 $
مجموع کل
245,653,214,578 ريال
مجموع کل
7,129,912 دلار