آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 392,202 41,374,096,825 Rls. 1,109,933 $
2 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 298,699 31,268,178,478 Rls. 845,321 $
3 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 257,242 23,613,658,863 Rls. 727,997 $
4 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 188,140 17,266,478,418 Rls. 532,436 $
5 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 161,515 14,834,430,776 Rls. 457,089 $
6 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 134,502 13,725,114,024 Rls. 380,641 $
7 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,510 12,223,674,339 Rls. 368,706 $
8 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,700 10,854,477,730 Rls. 295,102 $
9 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 32,550 10,806,383,590 Rls. 333,056 $
10 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 33,650 10,554,831,211 Rls. 325,284 $
11 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,000 5,673,028,956 Rls. 159,404 $
12 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 56,832 5,459,061,570 Rls. 160,835 $
13 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,100 5,209,540,622 Rls. 159,094 $
14 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 43,790 5,068,976,004 Rls. 156,204 $
15 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 49,934 4,979,870,120 Rls. 141,313 $
16 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,200 4,414,807,974 Rls. 130,782 $
17 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,250 4,288,448,341 Rls. 131,927 $
18 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,100 3,963,968,676 Rls. 115,158 $
19 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,640 3,632,997,198 Rls. 97,402 $
20 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,520 3,614,924,136 Rls. 100,431 $
21 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 30,726 3,094,641,495 Rls. 86,955 $
22 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,150 3,050,242,536 Rls. 94,062 $
23 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 44,500 2,982,739,500 Rls. 80,100 $
24 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 22,769 2,836,122,999 Rls. 79,691 $
25 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 23,116 2,693,508,228 Rls. 80,908 $
26 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 23,457 1,902,202,991 Rls. 58,643 $
27 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,839 1,754,945,047 Rls. 47,097 $
28 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 17,234 1,592,076,920 Rls. 43,085 $
29 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,410 1,471,191,308 Rls. 45,326 $
30 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,730 1,425,173,850 Rls. 43,865 $
31 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 22,000 1,391,900,400 Rls. 39,600 $
32 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,276,014,600 Rls. 37,800 $
33 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,244,035,800 Rls. 37,800 $
34 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,231,830,240 Rls. 37,792 $
35 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,226,043,000 Rls. 37,800 $
36 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 12,984 1,197,670,680 Rls. 36,744 $
37 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 18,252 1,157,350,671 Rls. 31,029 $
38 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 18,358 1,031,112,320 Rls. 31,208 $
39 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 18,018 993,974,130 Rls. 30,630 $
40 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 17,816 985,690,415 Rls. 30,287 $
41 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 13,152 710,870,300 Rls. 21,700 $
42 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 13,540 658,612,680 Rls. 20,310 $
43 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 9,524 571,607,064 Rls. 16,191 $
44 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,967 553,913,700 Rls. 14,900 $
45 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 8,960 549,204,992 Rls. 15,232 $
46 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 9,179 548,464,996 Rls. 15,604 $
47 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,259 507,793,248 Rls. 15,648 $
48 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 6,192 502,449,840 Rls. 15,480 $
49 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,252 473,264,148 Rls. 13,132 $
50 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 8,700 464,432,966 Rls. 14,318 $
51 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,100 376,750,840 Rls. 10,691 $
52 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,415 303,930,060 Rls. 8,540 $
53 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,110 193,719,736 Rls. 5,972 $
54 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 6,220 120,397,760 Rls. 3,644 $
55 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 5,644 101,768,215 Rls. 3,127 $
56 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 516 79,859,755 Rls. 2,161 $
57 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,305 64,003,685 Rls. 1,957 $
58 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 840 40,879,440 Rls. 1,260 $
59 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 400 19,469,400 Rls. 600 $
60 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 240 17,738,400 Rls. 480 $
61 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 150 8,112,600 Rls. 225 $
62 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 760 7,434,000 Rls. 225 $
63 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 820 2,754,075 Rls. 75 $
64 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25 2,093,120 Rls. 64 $
65 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 11 1,189,848 Rls. 33 $
66 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13 849,965 Rls. 23 $
مجموع کل
274,246,979,814 ريال
مجموع کل
7,940,129 دلار
[1]