آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 159,951 16,728,272,030 Rls. 452,666 $
2 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 28,310 12,121,536,211 Rls. 373,596 $
3 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 110,018 10,983,762,693 Rls. 311,351 $
4 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 104,727 10,707,443,699 Rls. 296,380 $
5 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 87,885 8,268,220,400 Rls. 248,715 $
6 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 71,097 6,527,992,352 Rls. 201,208 $
7 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,370 6,395,483,991 Rls. 171,289 $
8 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,450 5,941,827,420 Rls. 181,380 $
9 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 61,377 5,631,393,424 Rls. 173,698 $
10 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,610 5,088,718,665 Rls. 146,060 $
11 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,480 4,330,509,183 Rls. 133,497 $
12 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,950 3,927,032,616 Rls. 110,344 $
13 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,075 2,437,759,800 Rls. 69,720 $
14 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,423 1,507,634,964 Rls. 46,476 $
15 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,301,151,600 Rls. 37,800 $
16 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,600 641,427,935 Rls. 17,357 $
17 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,282 395,677,185 Rls. 10,707 $
18 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,161 375,811,688 Rls. 10,423 $
19 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,700 164,553,768 Rls. 5,076 $
20 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,893 153,589,896 Rls. 4,734 $
21 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,563 126,771,612 Rls. 3,908 $
22 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,058 78,891,648 Rls. 2,432 $
مجموع کل
103,835,462,780 ريال
مجموع کل
3,008,817 دلار
[1]