آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 40,490 12,967,949,160 Rls. 367,750 $
2 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 613,640 6,978,431,904 Rls. 215,127 $
3 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 310,120 6,234,208,396 Rls. 192,274 $
4 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,040 4,887,256,308 Rls. 150,711 $
5 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 370,845 4,585,907,078 Rls. 129,794 $
6 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 364,737 4,451,575,072 Rls. 127,543 $
7 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 210,960 4,338,339,355 Rls. 130,795 $
8 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,840 4,272,004,240 Rls. 121,226 $
9 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 172,690 3,918,485,615 Rls. 106,777 $
10 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 343,520 3,899,966,888 Rls. 120,236 $
11 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 192,700 3,881,710,260 Rls. 119,474 $
12 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 189,720 3,859,833,532 Rls. 117,626 $
13 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 189,080 2,203,165,089 Rls. 66,179 $
14 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 192,730 2,189,031,396 Rls. 67,459 $
15 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 121,690 1,921,805,345 Rls. 53,371 $
16 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 96,446 1,855,272,062 Rls. 50,339 $
17 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 124,140 1,463,567,158 Rls. 43,386 $
18 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 300,280 984,013,172 Rls. 30,328 $
19 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 49,920 591,421,054 Rls. 17,472 $
20 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 51,420 588,591,885 Rls. 17,997 $
21 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 50,250 571,916,910 Rls. 17,588 $
22 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 23,100 464,562,714 Rls. 14,322 $
23 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,280 454,218,100 Rls. 12,140 $
24 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 22,570 454,021,336 Rls. 13,994 $
مجموع کل
78,017,254,029 ريال
مجموع کل
2,303,908 دلار
[1]