آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 65,710 23,277,354,006 Rls. 644,350 $
2 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 155,706 16,175,723,160 Rls. 434,964 $
3 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44,580 12,516,560,403 Rls. 385,834 $
4 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,200 9,547,606,884 Rls. 260,004 $
5 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,500 8,461,517,692 Rls. 260,874 $
6 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,310 7,891,274,832 Rls. 211,568 $
7 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,680 6,935,051,935 Rls. 195,771 $
8 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,800 6,839,095,348 Rls. 210,706 $
9 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 20,410 6,367,358,491 Rls. 196,208 $
10 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 46,948 4,673,393,390 Rls. 126,440 $
11 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 30,366 2,789,462,049 Rls. 85,991 $
12 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 123,360 2,279,384,400 Rls. 61,680 $
13 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 99,120 1,854,287,400 Rls. 49,560 $
14 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,752 1,631,878,176 Rls. 47,408 $
15 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 22,000 1,472,130,000 Rls. 39,600 $
16 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,500 1,383,912,000 Rls. 38,700 $
17 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,300 1,320,978,672 Rls. 38,376 $
18 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 112,420 1,319,304,910 Rls. 39,347 $
19 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,741 1,093,016,495 Rls. 29,353 $
20 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,950 1,078,476,210 Rls. 33,138 $
21 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,664 973,359,150 Rls. 27,350 $
22 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,415 776,315,115 Rls. 23,817 $
23 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,300 687,394,500 Rls. 19,500 $
24 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,374 588,612,986 Rls. 18,137 $
25 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 44,880 509,520,396 Rls. 15,708 $
26 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,853 445,535,893 Rls. 12,133 $
27 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,366 435,456,528 Rls. 13,416 $
28 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 970 426,292,867 Rls. 13,013 $
29 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 4,260 260,535,495 Rls. 7,095 $
30 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 15,913 255,299,310 Rls. 7,245 $
31 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,500 243,382,500 Rls. 7,500 $
32 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,655 228,562,080 Rls. 6,640 $
33 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,925 171,218,679 Rls. 4,811 $
34 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,037 89,234,775 Rls. 2,385 $
35 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,032 77,010,186 Rls. 2,374 $
36 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 330 45,166,830 Rls. 1,230 $
37 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 30 7,810,800 Rls. 240 $
مجموع کل
125,128,474,543 ريال
مجموع کل
3,572,466 دلار
[1]