آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,688,100 68,991,405,490 Rls. 1,844,050 $
2 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,238,200 22,801,594,149 Rls. 619,404 $
3 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 35,680 12,645,531,184 Rls. 357,764 $
4 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,380 11,069,751,948 Rls. 341,220 $
5 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 38,950 11,016,876,600 Rls. 294,744 $
6 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,500 10,531,039,834 Rls. 318,945 $
7 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 23,670 10,430,886,424 Rls. 282,649 $
8 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,734 7,594,722,395 Rls. 232,219 $
9 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 27,822 7,510,992,696 Rls. 216,519 $
10 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 532,711 6,862,901,424 Rls. 192,737 $
11 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,150 6,211,996,956 Rls. 183,018 $
12 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 467,126 5,818,587,966 Rls. 163,494 $
13 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 55,049 5,814,587,286 Rls. 155,794 $
14 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 52,022 5,430,535,490 Rls. 147,224 $
15 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,370 4,748,244,288 Rls. 146,352 $
16 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 51,656 4,742,046,344 Rls. 146,188 $
17 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,500 3,715,993,600 Rls. 102,400 $
18 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 43,000 2,799,093,600 Rls. 77,400 $
19 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 25,799 2,372,192,370 Rls. 73,013 $
20 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 17,538 1,789,603,504 Rls. 49,634 $
21 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 30,000 1,751,976,000 Rls. 54,000 $
22 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 17,611 1,700,223,370 Rls. 49,838 $
23 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,439 1,460,253,480 Rls. 43,694 $
24 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,500 1,377,294,300 Rls. 38,700 $
25 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,332,072,000 Rls. 37,800 $
26 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 1,258,399,800 Rls. 37,800 $
27 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 13,440 781,726,176 Rls. 22,176 $
28 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 19,200 676,819,200 Rls. 19,200 $
29 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 8,840 581,647,248 Rls. 15,912 $
30 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 16,650 558,274,500 Rls. 16,650 $
31 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 4,970 409,243,968 Rls. 11,592 $
32 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,900 364,871,080 Rls. 9,752 $
33 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,239 167,055,700 Rls. 5,150 $
34 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,785 149,153,460 Rls. 4,463 $
35 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 1,920 106,223,040 Rls. 3,168 $
36 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,037 89,234,775 Rls. 2,385 $
37 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,553 24,931,320 Rls. 746 $
38 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 526 9,465,995 Rls. 253 $
39 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 516 8,012,186 Rls. 247 $
مجموع کل
225,705,461,146 ريال
مجموع کل
6,318,294 دلار
[1]