آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 162,462 16,941,456,686 Rls. 459,767 $
2 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 32,010 12,001,666,166 Rls. 327,324 $
3 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,530 11,843,830,793 Rls. 329,117 $
4 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,375 10,158,346,578 Rls. 313,226 $
5 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 96,428 9,903,050,366 Rls. 272,894 $
6 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 83,683 8,833,261,077 Rls. 236,823 $
7 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,651 6,175,780,288 Rls. 190,352 $
8 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 47,640 4,798,144,569 Rls. 134,821 $
9 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,750 4,689,776,650 Rls. 144,590 $
10 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 47,424 4,591,846,067 Rls. 134,210 $
11 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 43,051 4,071,759,120 Rls. 121,836 $
12 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,250 3,646,995,845 Rls. 106,903 $
13 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 39,518 3,627,768,606 Rls. 111,837 $
14 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,834 2,883,512,368 Rls. 78,034 $
15 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 25,521 2,352,624,437 Rls. 63,803 $
16 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 200,070 2,271,383,439 Rls. 70,025 $
17 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,435 2,206,083,520 Rls. 61,089 $
18 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 24,537 1,989,774,288 Rls. 61,344 $
19 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 97,710 1,827,909,825 Rls. 48,855 $
20 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,727 1,559,769,582 Rls. 41,818 $
21 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,800 1,050,894,000 Rls. 32,400 $
22 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 13,050 915,093,666 Rls. 24,534 $
23 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 10,800 685,065,600 Rls. 19,440 $
24 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 48,530 604,514,754 Rls. 16,986 $
25 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 48,528 604,479,165 Rls. 16,985 $
26 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,037 77,364,630 Rls. 2,385 $
27 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 540 52,559,280 Rls. 1,620 $
28 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,290 20,079,122 Rls. 619 $
29 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,032 18,176,895 Rls. 495 $
مجموع کل
120,402,967,382 ريال
مجموع کل
3,424,132 دلار
[1]