آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,191,744 64,467,561,384 Rls. 1,787,616 $
2 12 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 559,399 31,297,199,226 Rls. 839,100 $
3 9 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 543,579 28,762,693,125 Rls. 815,331 $
4 11 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 458,080 25,308,359,520 Rls. 687,120 $
5 5 1396 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 103,020 17,782,008,720 Rls. 542,496 $
6 5 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 340,889 16,755,463,655 Rls. 511,333 $
7 6 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 316,598 15,791,415,086 Rls. 474,897 $
8 7 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 215,498 10,965,571,378 Rls. 323,246 $
9 8 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 193,550 10,047,867,760 Rls. 290,323 $
10 4 1396 اروميه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 108,000 5,263,704,000 Rls. 162,000 $
11 6 1396 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,060 4,174,934,400 Rls. 126,360 $
12 12 1396 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,200 1,676,664,648 Rls. 44,952 $
13 11 1396 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,020 1,526,418,528 Rls. 41,568 $
14 2 1396 اروميه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,960 1,312,035,360 Rls. 40,440 $
15 8 1396 اروميه اتريش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 18,480 1,081,401,552 Rls. 31,416 $
مجموع کل
236,213,298,342 ريال
مجموع کل
6,718,198 دلار
[1]