آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,523,380 14,760,340,740 Rls. 454,992 $
2 1 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,272,870 12,381,540,450 Rls. 381,857 $
3 11 1396 اروميه ارمنستان 08081000 سيب , تازه 649,154 11,981,277,024 Rls. 324,577 $
4 3 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,043,160 10,064,363,353 Rls. 310,151 $
5 4 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 888,140 9,153,335,190 Rls. 281,394 $
6 12 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 656,320 7,376,843,280 Rls. 196,896 $
7 8 1396 اروميه ارمنستان 08081000 سيب , تازه 290,470 5,110,982,490 Rls. 145,235 $
8 9 1396 اروميه ارمنستان 08081000 سيب , تازه 238,460 4,202,321,629 Rls. 119,229 $
9 11 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 239,770 2,661,857,265 Rls. 71,931 $
10 5 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 270,010 2,579,495,398 Rls. 78,922 $
11 8 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 230,420 2,395,724,580 Rls. 69,126 $
12 12 1396 اروميه ارمنستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 19,080 1,423,329,840 Rls. 38,160 $
13 8 1396 اروميه ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,480 1,313,042,400 Rls. 37,260 $
14 10 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 118,090 1,277,355,912 Rls. 35,427 $
15 7 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 116,430 1,114,540,259 Rls. 32,807 $
16 9 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 176,345 1,091,987,633 Rls. 30,965 $
17 5 1396 اروميه ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,200 1,024,046,400 Rls. 31,200 $
18 2 1396 اروميه ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,087 977,553,942 Rls. 30,131 $
19 4 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 178,002 968,200,578 Rls. 29,779 $
20 11 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 132,700 880,261,900 Rls. 23,893 $
21 12 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 133,282 876,305,524 Rls. 23,440 $
22 8 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 132,731 789,741,877 Rls. 22,564 $
23 12 1396 اروميه ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,581 726,707,804 Rls. 19,423 $
24 9 1396 اروميه ارمنستان 27132000 قيرنفت 65,320 690,523,848 Rls. 19,596 $
25 9 1396 اروميه ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,070 622,359,461 Rls. 17,662 $
26 1 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 88,981 501,459,444 Rls. 15,467 $
27 1 1396 اروميه ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,625 468,307,406 Rls. 14,437 $
28 8 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 214,170 449,327,633 Rls. 12,849 $
29 7 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 164,890 444,515,866 Rls. 13,133 $
30 6 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 115,130 428,554,645 Rls. 12,927 $
31 2 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 65,376 382,704,339 Rls. 11,796 $
32 7 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 66,320 380,420,492 Rls. 11,274 $
33 5 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 65,322 364,811,123 Rls. 11,105 $
34 10 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 57,000 350,471,320 Rls. 9,690 $
35 3 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 73,729 346,072,310 Rls. 10,665 $
36 5 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 118,550 327,335,298 Rls. 9,978 $
37 6 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 44,700 264,284,016 Rls. 7,940 $
38 4 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 116,590 228,272,297 Rls. 6,995 $
39 4 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 106,000 207,160,200 Rls. 6,360 $
40 3 1396 اروميه ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 16,300 201,799,294 Rls. 6,219 $
41 4 1396 اروميه ارمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 23,610 192,113,135 Rls. 5,903 $
42 6 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 96,000 191,766,240 Rls. 5,760 $
43 3 1396 اروميه ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 12,000 179,090,880 Rls. 5,520 $
44 11 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 22,000 177,729,640 Rls. 4,840 $
45 10 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 25,520 175,218,278 Rls. 4,899 $
46 3 1396 اروميه ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,655 167,742,944 Rls. 5,168 $
47 1 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 24,350 146,034,986 Rls. 4,505 $
48 3 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 72,000 140,176,800 Rls. 4,320 $
49 2 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 72,000 140,139,360 Rls. 4,320 $
50 3 1396 اروميه ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 21,976 121,208,188 Rls. 3,736 $
51 12 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 49,670 112,331,100 Rls. 2,980 $
52 12 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 107,588,160 Rls. 2,880 $
53 11 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 106,715,520 Rls. 2,880 $
54 7 1396 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 24,360 90,930,618 Rls. 2,679 $
55 5 1396 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 24,630 88,914,798 Rls. 2,709 $
56 2 1396 اروميه ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 23,820 85,016,380 Rls. 2,620 $
57 5 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 42,000 82,535,400 Rls. 2,520 $
58 9 1396 اروميه ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 1,500 56,980,656 Rls. 1,614 $
59 9 1396 اروميه ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 24,400 52,102,296 Rls. 1,464 $
60 9 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 50,837,760 Rls. 1,440 $
61 7 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 48,876,480 Rls. 1,440 $
62 5 1396 اروميه ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 21,226 48,647,115 Rls. 1,485 $
63 1 1396 اروميه ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 46,696,320 Rls. 1,440 $
64 6 1396 اروميه ارمنستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 450 43,285,545 Rls. 1,305 $
65 10 1396 اروميه ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 4,725 38,862,180 Rls. 1,087 $
66 10 1396 اروميه ارمنستان 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 772 20,705,040 Rls. 579 $
67 5 1396 اروميه ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 175 14,359,625 Rls. 438 $
68 5 1396 اروميه ارمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 366 12,012,852 Rls. 366 $
69 2 1396 اروميه ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 54 1,232,682 Rls. 38 $
مجموع کل
104,529,385,438 ريال
مجموع کل
3,068,387 دلار
[1]