آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 3,428,389 64,064,794,627 Rls. 1,714,180 $
2 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 897,204 16,562,592,583 Rls. 448,591 $
3 10 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 430,920 16,204,229,496 Rls. 452,466 $
4 2 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 407,880 13,895,770,266 Rls. 428,274 $
5 3 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 283,240 13,786,888,980 Rls. 424,860 $
6 10 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 331,315 13,097,895,565 Rls. 363,451 $
7 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 302,400 11,816,930,160 Rls. 317,520 $
8 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 229,673 9,381,959,284 Rls. 255,075 $
9 8 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 225,680 8,177,267,196 Rls. 237,006 $
10 5 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 139,294 4,737,516,051 Rls. 144,911 $
11 7 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 50,600 4,540,722,900 Rls. 133,138 $
12 1 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,371,930,100 Rls. 103,950 $
13 8 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,339,264,000 Rls. 96,000 $
14 9 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 82,080 3,067,202,376 Rls. 86,184 $
15 3 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 100,081 3,020,063,691 Rls. 93,085 $
16 5 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 36,490 2,477,770,356 Rls. 75,491 $
17 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 42,400 2,397,402,000 Rls. 63,600 $
18 7 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 82,080 2,063,275,200 Rls. 60,480 $
19 6 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 19,790 1,861,631,600 Rls. 56,126 $
20 10 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,597,046,000 Rls. 44,000 $
21 9 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 11,900 1,142,013,600 Rls. 32,089 $
22 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 11,120 1,131,519,400 Rls. 30,018 $
23 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,096,620,000 Rls. 30,000 $
24 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 11,670 1,094,218,000 Rls. 29,934 $
25 6 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 11,820 1,077,795,000 Rls. 32,250 $
26 8 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 11,320 959,663,600 Rls. 28,001 $
27 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,280 825,655,488 Rls. 22,344 $
28 9 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,188 795,392,059 Rls. 22,530 $
29 9 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 775,236,000 Rls. 22,000 $
30 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,840 771,490,500 Rls. 20,467 $
31 2 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 19,000 713,614,000 Rls. 22,000 $
32 3 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 18,000 689,435,000 Rls. 21,250 $
33 7 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,657 650,801,203 Rls. 19,279 $
34 10 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 18,620 337,850,590 Rls. 9,310 $
35 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 5,160 288,694,260 Rls. 7,740 $
36 2 1396 اروميه فدراسيون روسيه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 2,000 162,185,000 Rls. 5,000 $
37 12 1396 اروميه فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 3,060 125,548,434 Rls. 3,366 $
38 11 1396 اروميه فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,600 118,976,040 Rls. 3,240 $
39 3 1396 اروميه فدراسيون روسيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,750 94,087,600 Rls. 2,900 $
40 5 1396 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,084 38,401,740 Rls. 1,170 $
41 2 1396 اروميه فدراسيون روسيه 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 660 33,410,110 Rls. 1,030 $
42 2 1396 اروميه فدراسيون روسيه 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 200 17,710,602 Rls. 546 $
مجموع کل
212,402,470,657 ريال
مجموع کل
5,964,852 دلار
[1]