آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اروميه لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 23,770,577,500 Rls. 727,500 $
2 7 1396 اروميه لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,500 21,646,142,500 Rls. 641,600 $
3 7 1396 اروميه لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 10,977,543,000 Rls. 324,000 $
4 8 1396 اروميه لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,867,125,000 Rls. 225,000 $
5 12 1396 اروميه لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,734,700,000 Rls. 180,000 $
6 12 1396 اروميه لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,884 533,644,253 Rls. 14,307 $
مجموع کل
71,529,732,253 ريال
مجموع کل
2,112,407 دلار
[1]