آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 10,885,026 190,102,186,422 Rls. 5,443,820 $
2 1 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,763,870 34,175,026,020 Rls. 1,053,862 $
3 9 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,759,823 31,043,334,865 Rls. 879,897 $
4 7 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,809,789 30,833,250,335 Rls. 904,883 $
5 2 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 2,124,596 19,308,971,118 Rls. 595,239 $
6 12 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,003,517 18,665,818,764 Rls. 501,751 $
7 11 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 355,377 6,573,417,463 Rls. 177,688 $
8 10 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 364,480 6,564,540,787 Rls. 182,236 $
9 10 1396 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 49,250 2,663,637,000 Rls. 73,875 $
10 11 1396 اروميه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,800 2,181,227,400 Rls. 59,400 $
11 7 1396 اروميه پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 204,319 2,072,747,869 Rls. 61,290 $
12 3 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 187,188 1,700,422,484 Rls. 52,411 $
13 11 1396 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,300 1,338,480,450 Rls. 36,450 $
14 3 1396 اروميه پاكستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 19,780 1,251,397,524 Rls. 38,571 $
15 8 1396 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 23,025 1,183,686,601 Rls. 34,537 $
16 2 1396 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 22,990 1,118,589,945 Rls. 34,485 $
17 1 1396 اروميه پاكستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 23,500 1,082,261,432 Rls. 33,364 $
18 6 1396 اروميه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,200 948,633,400 Rls. 28,600 $
19 11 1396 اروميه پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,051 945,121,304 Rls. 25,577 $
20 7 1396 اروميه پاكستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 46,483 935,118,170 Rls. 27,889 $
21 6 1396 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 17,280 859,740,480 Rls. 25,920 $
22 11 1396 اروميه پاكستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 12,960 713,856,240 Rls. 19,440 $
23 10 1396 اروميه پاكستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 20,240 525,408,032 Rls. 14,572 $
24 6 1396 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 47,140 443,065,031 Rls. 13,410 $
25 6 1396 اروميه پاكستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 22,752 266,123,460 Rls. 7,963 $
مجموع کل
357,496,062,596 ريال
مجموع کل
10,327,130 دلار
[1]