آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 2,792,953 52,109,487,747 Rls. 1,396,510 $
2 11 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 929,117 17,117,368,867 Rls. 464,545 $
3 6 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 517,540 3,930,399,046 Rls. 118,453 $
4 1 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 381,100 3,707,125,572 Rls. 114,330 $
5 5 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 487,230 3,613,837,670 Rls. 110,341 $
6 7 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 425,100 3,383,421,710 Rls. 99,886 $
7 5 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 238,360 2,108,270,963 Rls. 64,357 $
8 9 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 92,541 1,635,507,036 Rls. 46,274 $
9 12 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 152,540 1,548,490,816 Rls. 41,447 $
10 4 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 199,270 1,491,536,965 Rls. 45,831 $
11 9 1396 اروميه گرجستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 4,470 1,420,279,920 Rls. 40,230 $
12 9 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 120,590 1,277,192,808 Rls. 36,177 $
13 8 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 119,340 1,258,404,498 Rls. 35,802 $
14 10 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 69,567 1,256,182,179 Rls. 34,783 $
15 6 1396 اروميه گرجستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 7,139 1,216,220,640 Rls. 36,392 $
16 2 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 119,720 1,164,935,460 Rls. 35,916 $
17 3 1396 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 121,890 1,067,962,410 Rls. 32,910 $
18 9 1396 اروميه گرجستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 14,889 704,350,104 Rls. 19,951 $
19 11 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 51,620 603,762,418 Rls. 16,517 $
20 3 1396 اروميه گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 486,126 599,449,445 Rls. 18,473 $
21 7 1396 اروميه گرجستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,380 506,355,000 Rls. 15,000 $
22 2 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 80,110 503,106,395 Rls. 15,507 $
23 6 1396 اروميه گرجستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 10,932 490,973,220 Rls. 14,691 $
24 1 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 48,060 483,261,324 Rls. 14,898 $
25 6 1396 اروميه گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,950 460,053,323 Rls. 13,819 $
26 3 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 57,140 399,587,563 Rls. 12,315 $
27 8 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 20,430 357,167,475 Rls. 10,215 $
28 7 1396 اروميه گرجستان 08081000 سيب , تازه 20,662 352,442,065 Rls. 10,331 $
29 9 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 24,860 336,381,948 Rls. 9,546 $
30 9 1396 اروميه گرجستان 08105000 کيوي، تازه 17,062 333,967,176 Rls. 9,384 $
31 10 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 28,600 329,984,512 Rls. 9,152 $
32 5 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 50,580 275,014,971 Rls. 8,394 $
33 7 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 48,850 274,769,632 Rls. 8,110 $
34 1 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 50,400 271,252,884 Rls. 8,364 $
35 4 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 49,900 269,269,245 Rls. 8,281 $
36 3 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 49,700 267,687,487 Rls. 8,249 $
37 8 1396 اروميه گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 46,650 263,353,611 Rls. 7,592 $
38 8 1396 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 24,380 237,374,798 Rls. 6,926 $
39 12 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 38,000 235,867,242 Rls. 6,315 $
40 11 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 37,800 231,041,184 Rls. 6,275 $
41 8 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 37,800 218,844,444 Rls. 6,275 $
42 9 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 36,700 215,428,017 Rls. 6,092 $
43 2 1396 اروميه گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 10,000 160,553,250 Rls. 4,950 $
44 10 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,200 150,822,248 Rls. 4,183 $
45 4 1396 اروميه گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,000 146,677,500 Rls. 4,500 $
46 2 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,500 137,294,894 Rls. 4,232 $
47 3 1396 اروميه گرجستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 71,450 130,246,116 Rls. 4,014 $
48 12 1396 اروميه گرجستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 9,595 124,833,650 Rls. 3,358 $
49 12 1396 اروميه گرجستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,886 108,959,925 Rls. 2,931 $
50 4 1396 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 23,580 86,833,080 Rls. 2,664 $
51 6 1396 اروميه گرجستان 28011000 کلر 12,780 70,610,211 Rls. 2,121 $
52 12 1396 اروميه گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,095 60,892,650 Rls. 1,638 $
53 7 1396 اروميه گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,640 55,458,620 Rls. 1,654 $
54 6 1396 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 18,260 33,172,160 Rls. 1,004 $
55 9 1396 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 22,720 32,350,401 Rls. 909 $
56 12 1396 اروميه گرجستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,481 27,509,500 Rls. 740 $
57 7 1396 اروميه گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 3,000 22,279,620 Rls. 660 $
58 2 1396 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 11,600 20,693,530 Rls. 638 $
59 6 1396 اروميه گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 4,920 11,365,760 Rls. 344 $
60 12 1396 اروميه گرجستان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 84 1,375,475 Rls. 37 $
مجموع کل
109,909,298,380 ريال
مجموع کل
3,065,433 دلار
[1]