آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 112,502 26,174,839,522 Rls. 710,104 $
2 12 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 67,706 15,927,791,599 Rls. 425,576 $
3 7 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 67,500 14,825,497,500 Rls. 436,788 $
4 5 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 67,500 13,697,651,250 Rls. 418,285 $
5 11 1396 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 21,045 11,539,183,950 Rls. 315,675 $
6 3 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 67,500 10,044,385,700 Rls. 309,550 $
7 6 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 45,000 9,550,971,000 Rls. 285,786 $
8 7 1396 اصفهان آلمان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 3,395 6,994,839,440 Rls. 206,082 $
9 2 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 44,500 6,639,858,500 Rls. 204,624 $
10 1 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 44,770 6,531,092,370 Rls. 201,465 $
11 10 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 5,474,322,000 Rls. 151,828 $
12 8 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 4,917,105,000 Rls. 142,848 $
13 4 1396 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 3,362,715,000 Rls. 103,500 $
14 2 1396 اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 2,861,352,820 Rls. 88,180 $
15 6 1396 اصفهان آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 78,950 2,618,692,550 Rls. 78,950 $
16 9 1396 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,100 1,458,055,200 Rls. 41,300 $
17 5 1396 اصفهان آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 19,720 1,239,384,560 Rls. 37,833 $
18 3 1396 اصفهان آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 250 969,116,664 Rls. 29,864 $
19 5 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 85,990 909,585,581 Rls. 27,693 $
20 6 1396 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,004 641,273,360 Rls. 19,409 $
21 11 1396 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,252 629,436,298 Rls. 16,987 $
22 9 1396 اصفهان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 14,070 618,409,204 Rls. 17,517 $
23 12 1396 اصفهان آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 19 568,515,864 Rls. 15,242 $
24 10 1396 اصفهان آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,398 451,792,568 Rls. 12,536 $
25 12 1396 اصفهان آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,510 425,913,975 Rls. 11,457 $
26 12 1396 اصفهان آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,000 364,784,000 Rls. 9,780 $
27 9 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 165 356,467,608 Rls. 10,116 $
28 3 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,400 349,349,749 Rls. 10,768 $
29 10 1396 اصفهان آلمان 07132010 لپه 1,513 325,619,745 Rls. 8,973 $
30 2 1396 اصفهان آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,150 325,609,634 Rls. 10,035 $
31 12 1396 اصفهان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,724 324,653,028 Rls. 8,677 $
32 1 1396 اصفهان آلمان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 15,000 262,291,950 Rls. 8,088 $
33 12 1396 اصفهان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,452 259,184,100 Rls. 6,972 $
34 12 1396 اصفهان آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,662 253,830,900 Rls. 6,828 $
35 12 1396 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,986 247,027,875 Rls. 6,645 $
36 9 1396 اصفهان آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,593 243,742,744 Rls. 6,904 $
37 10 1396 اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14 241,575,200 Rls. 6,700 $
38 9 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 30,035 228,695,258 Rls. 6,490 $
39 4 1396 اصفهان آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 882 224,765,862 Rls. 6,910 $
40 8 1396 اصفهان آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 744 222,238,735 Rls. 6,484 $
41 6 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,250 220,534,800 Rls. 6,649 $
42 12 1396 اصفهان آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,910 218,900,405 Rls. 5,851 $
43 12 1396 اصفهان آلمان 08109020 زرشك تازه 1,200 170,539,734 Rls. 4,569 $
44 6 1396 اصفهان آلمان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 5,893 165,001,760 Rls. 4,994 $
45 11 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 143 159,867,645 Rls. 4,326 $
46 10 1396 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,210 157,421,682 Rls. 4,338 $
47 12 1396 اصفهان آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,405 156,748,447 Rls. 4,203 $
48 12 1396 اصفهان آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,608 150,655,792 Rls. 4,039 $
49 12 1396 اصفهان آلمان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 5,906 136,338,020 Rls. 3,655 $
50 10 1396 اصفهان آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,584 134,124,144 Rls. 3,696 $
51 12 1396 اصفهان آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,360 129,963,800 Rls. 3,496 $
52 5 1396 اصفهان آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 425 120,991,040 Rls. 3,693 $
53 3 1396 اصفهان آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 11,450 113,214,860 Rls. 3,489 $
54 2 1396 اصفهان آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 504 111,286,048 Rls. 3,430 $
55 10 1396 اصفهان آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,657 96,891,630 Rls. 2,670 $
56 9 1396 اصفهان آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,450 93,908,640 Rls. 2,660 $
57 12 1396 اصفهان آلمان 08132000 آلو خشک کرده 557 80,673,188 Rls. 2,156 $
58 12 1396 اصفهان آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 862 79,100,146 Rls. 2,124 $
59 12 1396 اصفهان آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 322 69,313,497 Rls. 1,857 $
60 12 1396 اصفهان آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,530 58,371,583 Rls. 1,560 $
61 12 1396 اصفهان آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 700 53,698,512 Rls. 1,435 $
62 12 1396 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 160 46,691,800 Rls. 1,256 $
63 7 1396 اصفهان آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 4,000 46,239,579 Rls. 1,362 $
64 1 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,700 44,944,548 Rls. 1,386 $
65 2 1396 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 650 42,633,876 Rls. 1,314 $
66 10 1396 اصفهان آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 740 42,153,302 Rls. 1,162 $
67 12 1396 اصفهان آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,200 39,632,846 Rls. 1,059 $
68 12 1396 اصفهان آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,015 37,025,576 Rls. 993 $
69 10 1396 اصفهان آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,089 32,986,701 Rls. 909 $
70 12 1396 اصفهان آلمان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 300 26,580,125 Rls. 715 $
71 10 1396 اصفهان آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 375 24,495,075 Rls. 675 $
72 11 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 85 22,232,400 Rls. 600 $
73 10 1396 اصفهان آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 947 16,983,252 Rls. 468 $
74 10 1396 اصفهان آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 900 15,023,646 Rls. 414 $
75 4 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16 9,423,550 Rls. 290 $
76 11 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 18 7,205,865 Rls. 195 $
77 12 1396 اصفهان آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 14 4,559,800 Rls. 122 $
78 6 1396 فرودگاه اصفهان آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 430 4,311,180 Rls. 129 $
79 12 1396 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 14 3,647,840 Rls. 98 $
مجموع کل
156,445,934,197 ريال
مجموع کل
4,517,486 دلار
[1]