آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 578,130 23,511,918,636 Rls. 673,142 $
2 5 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 568,740 22,520,513,101 Rls. 688,075 $
3 4 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 464,620 18,178,678,052 Rls. 558,971 $
4 9 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 397,830 16,523,432,856 Rls. 465,204 $
5 11 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 352,690 15,202,381,495 Rls. 411,403 $
6 6 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 385,730 14,943,518,040 Rls. 448,087 $
7 11 1396 اصفهان ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 62,096 12,654,978,512 Rls. 341,528 $
8 3 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,806,685 12,311,388,022 Rls. 379,401 $
9 12 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 248,720 10,860,179,864 Rls. 292,324 $
10 4 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,469,359 10,027,270,795 Rls. 308,564 $
11 2 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,442,738 9,828,001,468 Rls. 302,888 $
12 1 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,085,975 7,397,583,214 Rls. 228,053 $
13 9 1396 اصفهان ازبكستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 109,319 7,353,183,270 Rls. 208,151 $
14 7 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 970,781 6,917,696,351 Rls. 203,866 $
15 7 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 174,650 6,734,433,440 Rls. 200,848 $
16 3 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 172,540 6,717,465,312 Rls. 207,048 $
17 1 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 175,580 6,604,701,234 Rls. 203,673 $
18 9 1396 اصفهان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,350 6,268,029,726 Rls. 177,877 $
19 10 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 148,800 6,169,902,720 Rls. 171,120 $
20 7 1396 اصفهان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,300 6,140,415,960 Rls. 183,132 $
21 1 1396 اصفهان ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,000 5,910,392,136 Rls. 182,262 $
22 8 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 914,083 5,896,851,435 Rls. 172,002 $
23 6 1396 اصفهان ازبكستان 27132000 قيرنفت 725,820 5,093,976,660 Rls. 152,423 $
24 2 1396 اصفهان ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 112,060 4,216,472,655 Rls. 129,990 $
25 9 1396 اصفهان ازبكستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 60,000 2,241,264,000 Rls. 63,600 $
26 12 1396 اصفهان ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,400 2,140,287,660 Rls. 57,204 $
27 8 1396 اصفهان ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 32,608 1,851,215,160 Rls. 53,780 $
28 10 1396 اصفهان ازبكستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 21,100 1,543,580,400 Rls. 43,165 $
29 11 1396 اصفهان ازبكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 48,000 1,516,510,080 Rls. 41,040 $
30 1 1396 اصفهان ازبكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,350 1,510,658,380 Rls. 46,585 $
31 12 1396 اصفهان ازبكستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,300 1,372,474,950 Rls. 36,410 $
32 5 1396 اصفهان ازبكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 21,183 1,086,769,242 Rls. 33,111 $
33 3 1396 اصفهان ازبكستان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 20,413 1,049,838,625 Rls. 32,353 $
34 6 1396 اصفهان ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 184,969 1,044,950,900 Rls. 31,506 $
35 10 1396 اصفهان ازبكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 125,800 816,257,754 Rls. 22,644 $
36 4 1396 اصفهان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,600 794,098,000 Rls. 24,400 $
37 8 1396 اصفهان ازبكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,000 745,158,800 Rls. 21,200 $
38 2 1396 اصفهان ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 60,860 628,878,818 Rls. 19,381 $
39 3 1396 اصفهان ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,390 597,747,420 Rls. 18,420 $
40 4 1396 اصفهان ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 63,829 564,927,175 Rls. 17,358 $
41 12 1396 اصفهان ازبكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 63,467 476,741,930 Rls. 12,742 $
42 11 1396 اصفهان ازبكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 60,905 395,441,172 Rls. 10,818 $
43 9 1396 اصفهان ازبكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 62,976 377,949,000 Rls. 10,725 $
44 3 1396 اصفهان ازبكستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 61,460 369,439,828 Rls. 11,387 $
45 8 1396 اصفهان ازبكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,750 258,991,128 Rls. 7,524 $
46 11 1396 اصفهان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 24,240 221,712,000 Rls. 6,000 $
47 7 1396 اصفهان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 23,842 202,542,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
269,790,799,376 ريال
مجموع کل
7,917,385 دلار
[1]