آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 126,781 8,868,426,034 Rls. 270,534 $
2 6 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 126,451 8,080,254,509 Rls. 243,179 $
3 9 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 112,978 7,740,100,821 Rls. 218,724 $
4 7 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 102,017 6,114,030,475 Rls. 180,420 $
5 4 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 63,689 4,145,419,920 Rls. 127,379 $
6 3 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 58,866 3,820,460,184 Rls. 117,731 $
7 12 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 42,187 3,479,723,217 Rls. 92,811 $
8 3 1396 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 31,435 3,366,104,841 Rls. 103,736 $
9 11 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 39,965 3,239,052,437 Rls. 87,923 $
10 2 1396 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,805 2,976,800,140 Rls. 91,738 $
11 8 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 56,396 2,964,940,717 Rls. 85,477 $
12 1 1396 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,305 2,387,631,428 Rls. 73,606 $
13 7 1396 ذوب آهن اصفهان تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 112,900 2,128,181,935 Rls. 62,095 $
14 4 1396 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,130 1,943,844,210 Rls. 59,829 $
15 11 1396 اصفهان تاجيكستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 116,040 1,704,405,215 Rls. 46,415 $
16 5 1396 اصفهان تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 28,701 1,535,840,197 Rls. 46,883 $
17 11 1396 اصفهان تاجيكستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 122,926 1,454,702,415 Rls. 39,615 $
18 1 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,333 1,383,999,708 Rls. 42,666 $
19 2 1396 اصفهان تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,116 1,370,175,008 Rls. 42,232 $
20 11 1396 اصفهان تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 65,940 1,331,760,507 Rls. 36,267 $
21 4 1396 اصفهان تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 184,998 1,316,540,186 Rls. 40,553 $
22 2 1396 ذوب آهن اصفهان تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 61,910 1,104,479,850 Rls. 34,050 $
23 10 1396 اصفهان تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 143,643 1,021,682,769 Rls. 28,321 $
24 12 1396 اصفهان تاجيكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 126,930 963,992,655 Rls. 25,845 $
25 8 1396 اصفهان تاجيكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 65,000 944,432,000 Rls. 26,800 $
26 5 1396 اصفهان تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 8,650 936,903,990 Rls. 28,545 $
27 12 1396 اصفهان تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 62,570 810,667,412 Rls. 21,878 $
28 7 1396 اصفهان تاجيكستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 63,700 757,568,469 Rls. 22,320 $
29 6 1396 اصفهان تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 128,896 756,884,800 Rls. 22,760 $
30 10 1396 اصفهان تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,013 569,175,044 Rls. 15,736 $
31 4 1396 اصفهان تاجيكستان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 10,000 519,996,598 Rls. 15,922 $
32 11 1396 اصفهان تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,632 500,185,925 Rls. 13,535 $
33 12 1396 اصفهان تاجيكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,770 447,624,175 Rls. 12,041 $
34 3 1396 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 62,290 379,340,500 Rls. 11,690 $
35 1 1396 اصفهان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 62,856 378,486,584 Rls. 11,668 $
36 3 1396 اصفهان تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,690 360,138,407 Rls. 11,096 $
37 12 1396 اصفهان تاجيكستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,755 336,746,752 Rls. 9,088 $
38 8 1396 اصفهان تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 36,440 291,922,785 Rls. 8,349 $
39 5 1396 اصفهان تاجيكستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 28,317 288,300,360 Rls. 8,760 $
40 12 1396 اصفهان تاجيكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 45,520 269,764,192 Rls. 7,224 $
41 9 1396 اصفهان تاجيكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 9,000 264,430,530 Rls. 7,470 $
42 12 1396 اصفهان تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,800 261,093,000 Rls. 7,000 $
43 11 1396 اصفهان تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,413 251,006,603 Rls. 6,824 $
44 12 1396 اصفهان تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,108 234,329,496 Rls. 6,324 $
45 11 1396 اصفهان تاجيكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 41,190 198,683,548 Rls. 5,362 $
46 12 1396 اصفهان تاجيكستان 32082030 لاک ها وورن? ها? خارج از قوط? 2,366 194,141,295 Rls. 5,205 $
47 11 1396 اصفهان تاجيكستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,980 191,242,968 Rls. 5,208 $
48 9 1396 اصفهان تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,006 190,743,161 Rls. 5,411 $
49 6 1396 اصفهان تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,960 190,706,880 Rls. 5,772 $
50 10 1396 اصفهان تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 63,750 160,806,018 Rls. 4,462 $
51 5 1396 اصفهان تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,426 150,494,846 Rls. 4,594 $
52 6 1396 اصفهان تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 63,750 147,424,480 Rls. 4,462 $
53 3 1396 اصفهان تاجيكستان 28365000 کربنات کلسيم 63,750 144,765,128 Rls. 4,462 $
54 8 1396 اصفهان تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,316 103,710,098 Rls. 3,026 $
55 7 1396 اصفهان تاجيكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,300 101,486,580 Rls. 2,990 $
56 9 1396 اصفهان تاجيكستان 11081100 نشاسته گندم 4,000 91,790,400 Rls. 2,600 $
57 5 1396 اصفهان تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,968 74,133,617 Rls. 2,263 $
58 5 1396 اصفهان تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,140 65,163,780 Rls. 1,980 $
59 8 1396 اصفهان تاجيكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,800 51,203,862 Rls. 1,494 $
60 2 1396 اصفهان تاجيكستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 680 47,433,128 Rls. 1,462 $
61 5 1396 اصفهان تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 4,600 39,493,200 Rls. 1,200 $
62 1 1396 اصفهان تاجيكستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 430 30,005,150 Rls. 925 $
63 5 1396 اصفهان تاجيكستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 350 23,455,444 Rls. 716 $
64 8 1396 اصفهان تاجيكستان 11081100 نشاسته گندم 600 14,394,660 Rls. 420 $
مجموع کل
86,212,825,243 ريال
مجموع کل
2,537,073 دلار
[1]