آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,350 8,695,763,544 Rls. 246,311 $
2 7 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 522,136 7,666,594,948 Rls. 226,469 $
3 6 1396 اصفهان قطر 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,250 7,397,889,536 Rls. 223,036 $
4 11 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,318 7,005,532,813 Rls. 189,571 $
5 2 1396 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,597 6,898,234,492 Rls. 212,587 $
6 7 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 852 5,936,931,105 Rls. 174,027 $
7 1 1396 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,450 5,096,044,764 Rls. 157,198 $
8 3 1396 اصفهان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 20,100 5,054,904,976 Rls. 155,804 $
9 8 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 325,000 5,020,567,875 Rls. 144,625 $
10 4 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 280,000 4,531,953,745 Rls. 139,429 $
11 6 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 295,000 4,368,279,900 Rls. 131,325 $
12 12 1396 اصفهان قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 43,320 4,039,481,700 Rls. 108,300 $
13 5 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 275,000 4,017,133,950 Rls. 122,475 $
14 1 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 841 3,395,836,906 Rls. 104,687 $
15 10 1396 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,000 3,251,746,416 Rls. 90,186 $
16 9 1396 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,135 2,834,857,768 Rls. 80,369 $
17 11 1396 اصفهان قطر 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,619 2,774,438,193 Rls. 75,082 $
18 10 1396 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 106,560 2,488,747,994 Rls. 69,043 $
19 12 1396 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 139,700 2,055,324,096 Rls. 55,104 $
20 7 1396 اصفهان قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 79,880 1,907,574,340 Rls. 55,916 $
21 8 1396 اصفهان قطر 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 17,660 1,743,354,900 Rls. 49,860 $
22 11 1396 اصفهان قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,708 1,686,821,848 Rls. 45,649 $
23 11 1396 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 61,060 1,636,060,172 Rls. 44,757 $
24 9 1396 اصفهان قطر 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 48,530 1,458,549,456 Rls. 41,314 $
25 11 1396 اصفهان قطر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,000 1,182,464,000 Rls. 32,000 $
26 7 1396 اصفهان قطر 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 25,120 1,114,485,570 Rls. 32,835 $
27 6 1396 اصفهان قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 41,500 970,851,000 Rls. 29,050 $
28 2 1396 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 679 933,849,771 Rls. 28,779 $
29 9 1396 اصفهان قطر 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,990 916,944,800 Rls. 26,020 $
30 6 1396 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 67,000 888,773,412 Rls. 26,860 $
31 12 1396 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,200 803,355,840 Rls. 21,312 $
32 12 1396 اصفهان قطر 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,270 740,422,449 Rls. 19,851 $
33 12 1396 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 85,800 737,869,889 Rls. 19,739 $
34 1 1396 اصفهان قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,200 701,904,060 Rls. 21,645 $
35 7 1396 اصفهان قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,855 465,073,284 Rls. 13,702 $
36 8 1396 اصفهان قطر 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 18,000 450,347,220 Rls. 13,140 $
37 9 1396 اصفهان قطر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 500 387,640,000 Rls. 11,000 $
38 8 1396 اصفهان قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 7,020 294,545,160 Rls. 8,424 $
39 8 1396 اصفهان قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 121,100 291,572,400 Rls. 8,400 $
40 9 1396 اصفهان قطر 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 13,449 274,856,400 Rls. 7,800 $
41 4 1396 اصفهان قطر 68061090 ک ک ک ساير 7,550 245,008,792 Rls. 7,517 $
42 9 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 129 227,685,640 Rls. 6,461 $
43 11 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57021040 گليم دورو پشمي 160 223,300,936 Rls. 6,043 $
44 6 1396 فرودگاه اصفهان قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 42 222,028,800 Rls. 6,720 $
45 4 1396 اصفهان قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 12,391 216,749,700 Rls. 6,660 $
46 11 1396 اصفهان قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 830 195,106,560 Rls. 5,280 $
47 4 1396 اصفهان قطر 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 29,336 171,837,600 Rls. 5,280 $
48 7 1396 اصفهان قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 60,000 141,779,400 Rls. 4,200 $
49 6 1396 اصفهان قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 61,100 139,822,200 Rls. 4,200 $
50 5 1396 فرودگاه اصفهان قطر 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 165 130,538,023 Rls. 3,997 $
51 3 1396 فرودگاه اصفهان قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 700 115,392,200 Rls. 3,556 $
52 4 1396 اصفهان قطر 07031000 پيازوموسير 17,698 115,209,300 Rls. 3,540 $
53 4 1396 اصفهان قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 15,541 91,028,365 Rls. 2,797 $
54 3 1396 اصفهان قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 89,205,050 Rls. 2,749 $
55 9 1396 اصفهان قطر 57021040 گليم دورو پشمي 99 87,659,832 Rls. 2,483 $
56 5 1396 فرودگاه اصفهان قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 70 69,237,080 Rls. 2,120 $
57 7 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 330 67,786,505 Rls. 1,987 $
58 11 1396 اصفهان قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,870 67,221,145 Rls. 1,819 $
59 4 1396 اصفهان قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,147 65,968,715 Rls. 2,027 $
60 9 1396 اصفهان قطر 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 931 65,736,048 Rls. 1,862 $
61 11 1396 اصفهان قطر 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 11,302 53,215,200 Rls. 1,440 $
62 11 1396 فرودگاه اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 152 52,915,264 Rls. 1,432 $
63 12 1396 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 773 46,282,355 Rls. 1,237 $
64 5 1396 فرودگاه اصفهان قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 30 30,046,280 Rls. 920 $
65 8 1396 فرودگاه اصفهان قطر 04090000 عسل طبيعي 40 23,242,276 Rls. 661 $
66 9 1396 اصفهان قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 180 9,514,260 Rls. 270 $
67 11 1396 فرودگاه اصفهان قطر 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 19 1,108,560 Rls. 30 $
مجموع کل
115,082,206,778 ريال
مجموع کل
3,350,969 دلار
[1]