آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,084 22,077,713,139 Rls. 613,050 $
2 9 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,675 11,086,650,036 Rls. 314,622 $
3 3 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,334 8,948,641,816 Rls. 275,748 $
4 7 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,955 8,644,604,540 Rls. 253,396 $
5 6 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,029 7,429,967,820 Rls. 222,321 $
6 2 1396 اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,480 5,300,376,280 Rls. 163,370 $
7 3 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 18,705 4,855,962,928 Rls. 149,637 $
8 10 1396 فرودگاه اصفهان كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 340 4,324,680,000 Rls. 120,000 $
9 4 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 15,140 3,937,402,400 Rls. 121,120 $
10 8 1396 اصفهان كويت 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 44,610 2,664,891,733 Rls. 75,817 $
11 9 1396 اصفهان كويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,019 2,195,635,248 Rls. 62,305 $
12 2 1396 اصفهان كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 37,110 2,180,597,612 Rls. 67,200 $
13 7 1396 اصفهان كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 29,400 1,975,528,008 Rls. 57,908 $
14 9 1396 اصفهان كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 15,860 1,677,242,580 Rls. 47,580 $
15 11 1396 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,300 1,526,528,691 Rls. 41,571 $
16 1 1396 اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,777 1,459,613,240 Rls. 45,022 $
17 10 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03063590 --- سا?ر 8,000 1,442,512,163 Rls. 39,968 $
18 12 1396 اصفهان كويت 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 21,900 1,418,627,140 Rls. 37,916 $
19 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 44 1,327,517,409 Rls. 37,659 $
20 8 1396 اصفهان كويت 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 15,171 1,262,270,230 Rls. 36,670 $
21 11 1396 اصفهان كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 19,128 1,219,551,102 Rls. 33,363 $
22 4 1396 اصفهان كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 18,500 1,023,595,576 Rls. 31,452 $
23 4 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03063590 --- سا?ر 7,759 1,009,526,820 Rls. 31,036 $
24 3 1396 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 16,835 942,775,068 Rls. 29,046 $
25 11 1396 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 12,932 931,103,488 Rls. 25,472 $
26 8 1396 اصفهان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,000 923,887,080 Rls. 26,217 $
27 6 1396 اصفهان كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 154,404 917,713,200 Rls. 27,460 $
28 10 1396 اصفهان كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 133,399 904,927,822 Rls. 25,121 $
29 11 1396 اصفهان كويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 19,769 891,206,780 Rls. 24,116 $
30 5 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03063590 --- سا?ر 6,350 828,537,000 Rls. 25,400 $
31 3 1396 اصفهان كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,920 817,740,000 Rls. 25,200 $
32 6 1396 اصفهان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,404 767,066,294 Rls. 23,126 $
33 9 1396 اصفهان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 18,168 749,617,974 Rls. 21,273 $
34 9 1396 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 11,421 676,361,320 Rls. 19,193 $
35 7 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 618,963,800 Rls. 18,460 $
36 5 1396 اصفهان كويت 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 4,400 598,501,500 Rls. 18,300 $
37 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 20039000 سايرقارچهاي بجزگونه آگاريکوس آماده شده يامحفوظ شده به جزدرسركه يادرجوهر سركه 5,040 520,598,751 Rls. 13,921 $
38 11 1396 اصفهان كويت 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 500 498,852,000 Rls. 13,500 $
39 10 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,380 446,837,305 Rls. 12,445 $
40 5 1396 اصفهان كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 65,900 422,679,420 Rls. 12,924 $
41 3 1396 اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,600 415,372,800 Rls. 12,800 $
42 7 1396 اصفهان كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 40,880 372,339,710 Rls. 11,030 $
43 3 1396 اصفهان كويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,246 365,484,350 Rls. 11,263 $
44 9 1396 اصفهان كويت 69074090 ک ک ک سا?ر 47,300 364,466,949 Rls. 10,241 $
45 7 1396 اصفهان كويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 8,027 345,156,198 Rls. 10,169 $
46 10 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 172 330,164,792 Rls. 9,157 $
47 8 1396 فرودگاه اصفهان كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 20 320,007,001 Rls. 9,337 $
48 7 1396 اصفهان كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,000 311,239,540 Rls. 9,220 $
49 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,200 299,704,850 Rls. 8,062 $
50 2 1396 اصفهان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,500 292,041,000 Rls. 9,000 $
51 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,150 286,802,684 Rls. 7,846 $
52 2 1396 اصفهان كويت 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,000 268,335,408 Rls. 8,269 $
53 6 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,055 265,427,215 Rls. 8,065 $
54 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 900 256,240,800 Rls. 7,200 $
55 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 733 246,061,503 Rls. 6,597 $
56 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 778 222,432,175 Rls. 5,945 $
57 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 820 204,575,134 Rls. 5,521 $
58 5 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 780 204,049,760 Rls. 6,240 $
59 11 1396 اصفهان كويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 2,002 190,263,570 Rls. 5,205 $
60 11 1396 اصفهان كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 13,000 184,501,336 Rls. 4,993 $
61 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,520 176,414,088 Rls. 4,997 $
62 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,553 173,776,041 Rls. 4,659 $
63 2 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,707 171,936,286 Rls. 5,299 $
64 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 489 156,691,249 Rls. 4,403 $
65 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,100 146,733,840 Rls. 3,960 $
66 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 136,638,841 Rls. 3,721 $
67 12 1396 اصفهان كويت 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 780 130,990,125 Rls. 3,475 $
68 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 1,200 129,749,005 Rls. 3,511 $
69 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,108 129,693,592 Rls. 3,548 $
70 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 1,320 129,540,784 Rls. 3,496 $
71 11 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,200 129,478,246 Rls. 3,526 $
72 7 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 426 128,554,020 Rls. 3,834 $
73 5 1396 فرودگاه اصفهان كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 835 124,724,721 Rls. 3,819 $
74 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03063590 --- سا?ر 500 124,704,195 Rls. 3,333 $
75 2 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 423 123,533,343 Rls. 3,807 $
76 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,260 111,661,440 Rls. 3,168 $
77 7 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,200 105,791,700 Rls. 3,120 $
78 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 125 92,937,500 Rls. 2,500 $
79 8 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,740 77,242,968 Rls. 2,244 $
80 5 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 262 77,009,922 Rls. 2,358 $
81 6 1396 اصفهان كويت 57021040 گليم دورو پشمي 64 72,454,560 Rls. 2,168 $
82 3 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 70,903,250 Rls. 2,185 $
83 12 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 110 69,735,750 Rls. 1,850 $
84 12 1396 اصفهان كويت 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 59,963,275 Rls. 1,613 $
85 1 1396 فرودگاه اصفهان كويت 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 10 58,864,200 Rls. 1,815 $
86 2 1396 فرودگاه اصفهان كويت 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 120 58,408,200 Rls. 1,800 $
87 8 1396 فرودگاه اصفهان كويت 85369030 ترمينال ريلي 182 57,574,062 Rls. 1,638 $
88 8 1396 اصفهان كويت 09102090 زعفران به صورت فله 1 51,992,955 Rls. 1,487 $
89 2 1396 اصفهان كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 49,996,204 Rls. 1,541 $
90 3 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 162 46,914,024 Rls. 1,446 $
91 3 1396 اصفهان كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 370 46,739,520 Rls. 1,440 $
92 8 1396 فرودگاه اصفهان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 810 42,832,125 Rls. 1,225 $
93 10 1396 فرودگاه اصفهان كويت 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 136 40,571,102 Rls. 1,118 $
94 3 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,363 29,004,936 Rls. 894 $
95 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 244 26,029,795 Rls. 731 $
96 12 1396 اصفهان كويت 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 84 18,587,500 Rls. 500 $
97 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 08131000 زردآلو ,خشک کرده 120 18,005,040 Rls. 510 $
98 2 1396 فرودگاه اصفهان كويت 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 559 10,901,184 Rls. 336 $
99 9 1396 فرودگاه اصفهان كويت 08132000 آلو خشک کرده 150 9,002,520 Rls. 255 $
100 3 1396 اصفهان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 120 7,788,000 Rls. 240 $
مجموع کل
120,615,742,196 ريال
مجموع کل
3,503,635 دلار