آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 اهواز افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 60,130 19,443,129,895 Rls. 597,121 $
2 2 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 374,660 18,231,348,420 Rls. 561,990 $
3 3 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 265,150 13,081,300,920 Rls. 403,093 $
4 9 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 234,360 12,416,003,865 Rls. 351,540 $
5 7 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 235,640 12,098,593,605 Rls. 355,393 $
6 5 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 190,860 11,432,115,480 Rls. 349,320 $
7 8 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 184,000 9,606,060,195 Rls. 276,000 $
8 4 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 178,600 8,716,270,050 Rls. 267,900 $
9 1 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 148,150 7,206,372,150 Rls. 222,225 $
10 12 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 103,764 7,008,663,312 Rls. 187,928 $
11 9 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 114,600 6,980,095,520 Rls. 197,920 $
12 8 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 87,960 5,468,017,440 Rls. 155,680 $
13 1 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 82,480 4,692,654,220 Rls. 144,690 $
14 10 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 69,800 4,293,907,200 Rls. 119,440 $
15 7 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 62,440 3,839,077,440 Rls. 114,080 $
16 11 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 53,200 3,135,650,560 Rls. 85,120 $
17 6 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,760 3,039,052,800 Rls. 91,520 $
18 11 1396 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 20,242 2,991,929,536 Rls. 80,968 $
19 7 1396 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 21,615 2,934,625,320 Rls. 86,460 $
20 11 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 52,680 2,904,001,170 Rls. 79,020 $
21 10 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 52,850 2,846,817,600 Rls. 79,275 $
22 3 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,800 2,751,251,200 Rls. 84,800 $
23 7 1396 اهواز افغانستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 144,140 2,658,157,810 Rls. 79,277 $
24 8 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 371,690 2,638,669,284 Rls. 75,828 $
25 6 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 52,630 2,638,341,900 Rls. 78,945 $
26 3 1396 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 19,921 2,585,890,386 Rls. 79,686 $
27 2 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 38,160 2,475,820,800 Rls. 76,320 $
28 4 1396 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,000 2,443,464,000 Rls. 75,200 $
29 12 1396 اهواز افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 67,330 2,409,163,050 Rls. 64,806 $
30 7 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 290,940 1,990,069,899 Rls. 58,796 $
31 6 1396 اهواز افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 107,700 1,776,379,545 Rls. 53,850 $
32 10 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 240,010 1,686,682,817 Rls. 46,754 $
33 11 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 197,040 1,405,301,188 Rls. 38,030 $
34 12 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 24,950 1,400,256,375 Rls. 37,425 $
35 5 1396 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 25,050 1,228,890,375 Rls. 37,575 $
36 2 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 142,170 1,121,990,616 Rls. 34,579 $
37 4 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 147,780 1,024,800,875 Rls. 31,511 $
38 5 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 127,210 937,492,148 Rls. 28,618 $
39 3 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 117,690 916,490,116 Rls. 28,248 $
40 9 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 122,080 902,998,957 Rls. 25,620 $
41 8 1396 اهواز افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 48,940 848,922,795 Rls. 24,470 $
42 1 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 98,730 810,598,696 Rls. 24,990 $
43 3 1396 اهواز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 48,370 784,996,730 Rls. 24,185 $
44 6 1396 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 89,930 701,701,481 Rls. 21,077 $
45 9 1396 اهواز افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 24,060 423,913,140 Rls. 12,030 $
46 3 1396 اهواز افغانستان 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 41,103 378,134,820 Rls. 11,655 $
47 7 1396 اهواز افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 21,600 278,645,670 Rls. 8,370 $
48 9 1396 اهواز افغانستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,200 42,178,800 Rls. 1,200 $
مجموع کل
201,626,890,171 ريال
مجموع کل
5,970,528 دلار
[1]