آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 137,000 11,483,073,045 Rls. 324,690 $
2 5 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 111,450 8,647,653,750 Rls. 264,135 $
3 12 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 112,215 8,376,259,048 Rls. 224,430 $
4 2 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 342,188 7,770,447,566 Rls. 239,539 $
5 11 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 90,000 7,479,090,125 Rls. 203,300 $
6 3 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 92,383 5,996,178,130 Rls. 184,766 $
7 4 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 151,800 5,920,627,680 Rls. 182,160 $
8 8 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 67,500 5,608,190,250 Rls. 159,975 $
9 3 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 241,200 5,347,294,635 Rls. 164,791 $
10 6 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 67,770 5,340,528,315 Rls. 160,615 $
11 5 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 81,249 5,319,731,548 Rls. 162,498 $
12 2 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 78,198 5,073,610,660 Rls. 156,396 $
13 3 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 69,000 4,988,265,000 Rls. 153,750 $
14 1 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 216,938 4,924,553,288 Rls. 151,869 $
15 8 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 69,910 4,869,262,666 Rls. 139,820 $
16 11 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 60,641 4,474,986,382 Rls. 121,282 $
17 10 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 61,484 4,440,176,412 Rls. 122,968 $
18 6 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 183,420 4,272,408,336 Rls. 128,394 $
19 9 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 4,186,274,400 Rls. 118,800 $
20 7 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 61,138 4,152,367,946 Rls. 122,276 $
21 3 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 132,560 4,086,196,924 Rls. 125,932 $
22 7 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 3,983,364,000 Rls. 118,800 $
23 6 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 3,954,970,800 Rls. 118,800 $
24 10 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 150,000 3,781,659,000 Rls. 105,000 $
25 7 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,000 3,779,282,580 Rls. 111,390 $
26 4 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 54,728 3,558,054,190 Rls. 109,456 $
27 11 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 31,620 3,498,814,440 Rls. 94,860 $
28 12 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 120,000 3,131,898,000 Rls. 84,000 $
29 6 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 96,060 3,032,984,174 Rls. 91,257 $
30 6 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 45,598 3,025,973,064 Rls. 91,196 $
31 1 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 46,000 2,983,376,000 Rls. 92,000 $
32 2 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 92,410 2,848,328,234 Rls. 87,801 $
33 1 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 2,569,089,600 Rls. 79,200 $
34 7 1396 اهواز عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,000 2,558,625,000 Rls. 75,000 $
35 3 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 65,500 2,550,648,600 Rls. 78,600 $
36 2 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 64,900 2,527,128,120 Rls. 77,880 $
37 9 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 35,354 2,492,970,436 Rls. 70,708 $
38 12 1396 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 32,400 2,366,201,250 Rls. 63,630 $
39 1 1396 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,696 2,120,854,176 Rls. 65,392 $
40 12 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,830 2,113,086,955 Rls. 56,477 $
41 6 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 20,430 2,043,601,650 Rls. 61,290 $
42 7 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 80,250 1,970,782,800 Rls. 58,275 $
43 1 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 59,090 1,820,381,868 Rls. 56,137 $
44 7 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 56,680 1,809,413,580 Rls. 53,546 $
45 1 1396 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,360 1,785,875,040 Rls. 55,080 $
46 11 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 65,625 1,690,988,149 Rls. 45,937 $
47 4 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 74,063 1,686,573,656 Rls. 51,844 $
48 10 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 47,460 1,627,866,533 Rls. 45,087 $
49 5 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 45,000 1,552,047,000 Rls. 47,250 $
50 11 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 43,680 1,526,856,587 Rls. 41,496 $
51 9 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 43,320 1,453,100,924 Rls. 41,154 $
52 4 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 14,445 1,409,254,200 Rls. 43,335 $
53 3 1396 اهواز عراق 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 27,660 1,346,391,990 Rls. 41,490 $
54 12 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 34,000 1,205,394,580 Rls. 32,300 $
55 8 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 48,750 1,185,578,625 Rls. 34,125 $
56 1 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 350,500 1,136,511,500 Rls. 35,049 $
57 9 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 10,530 1,113,946,830 Rls. 31,590 $
58 10 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 10,260 1,111,985,820 Rls. 30,780 $
59 10 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 307,000 1,105,347,100 Rls. 30,700 $
60 3 1396 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 11,340 1,103,744,880 Rls. 34,020 $
61 4 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 328,000 1,067,459,800 Rls. 32,800 $
62 9 1396 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 43,125 1,065,826,881 Rls. 30,187 $
63 4 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 33,640 1,039,194,170 Rls. 31,958 $
64 6 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 76,500 1,016,923,400 Rls. 30,600 $
65 5 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 308,000 1,008,829,800 Rls. 30,800 $
66 5 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 29,520 920,064,018 Rls. 28,044 $
67 12 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 8,100 906,287,940 Rls. 24,300 $
68 5 1396 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,000 863,412,000 Rls. 26,400 $
69 2 1396 اهواز عراق 28043000 ازت 260,000 843,394,000 Rls. 26,000 $
70 9 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 236,000 828,142,200 Rls. 23,400 $
71 3 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 255,000 827,480,000 Rls. 25,500 $
72 4 1396 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 10,000 765,982,500 Rls. 23,500 $
73 7 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 7,526 762,882,060 Rls. 22,578 $
74 2 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 235,000 762,387,900 Rls. 23,501 $
75 12 1396 اهواز عراق 34012010 صابون مايع 24,600 738,946,250 Rls. 19,750 $
76 8 1396 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 6,480 684,181,080 Rls. 19,440 $
77 2 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 49,500 642,397,800 Rls. 19,800 $
78 9 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 40,000 566,616,000 Rls. 16,000 $
79 2 1396 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 5,400 525,447,000 Rls. 16,200 $
80 7 1396 اهواز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,589 524,040,370 Rls. 15,629 $
81 4 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 40,000 520,680,000 Rls. 16,000 $
82 3 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 40,000 519,216,000 Rls. 16,000 $
83 9 1396 اهواز عراق 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 23,830 504,018,798 Rls. 14,298 $
84 11 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 134,000 494,154,200 Rls. 13,400 $
85 8 1396 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 13,760 460,352,976 Rls. 13,072 $
86 12 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 30,500 458,311,000 Rls. 12,200 $
87 12 1396 اهواز عراق 28043000 ازت 83,000 311,125,300 Rls. 8,300 $
88 11 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 21,000 307,053,600 Rls. 8,400 $
89 7 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 88,000 298,137,400 Rls. 8,800 $
90 6 1396 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 88,000 292,976,200 Rls. 8,800 $
91 8 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 21,000 287,893,200 Rls. 8,400 $
92 1 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 37,000 285,346,400 Rls. 8,800 $
93 1 1396 اهواز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 2,700 262,602,000 Rls. 8,100 $
94 5 1396 اهواز عراق 28042100 آرگون 20,000 262,072,000 Rls. 8,000 $
95 3 1396 اهواز عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 22,900 260,038,660 Rls. 8,015 $
96 7 1396 اهواز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 2,160 219,944,160 Rls. 6,480 $
97 1 1396 اهواز عراق 28043000 ازت 67,000 217,283,600 Rls. 6,700 $
98 8 1396 اهواز عراق 28043000 ازت 39,000 197,406,100 Rls. 5,700 $
99 5 1396 اهواز عراق 28043000 ازت 59,000 192,858,100 Rls. 5,900 $
100 7 1396 اهواز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,521 185,080,698 Rls. 5,425 $
مجموع کل
232,216,573,598 ريال
مجموع کل
6,831,495 دلار