آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 377,063 28,134,261,410 Rls. 754,126 $
2 6 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 191,551 12,755,101,438 Rls. 383,102 $
3 4 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 177,397 11,555,571,570 Rls. 354,794 $
4 3 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 148,319 9,624,123,272 Rls. 296,638 $
5 8 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 132,038 9,233,417,340 Rls. 264,076 $
6 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 127,374 8,263,006,032 Rls. 254,646 $
7 7 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 96,574 6,476,252,440 Rls. 193,148 $
8 12 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 81,725 4,586,592,605 Rls. 122,587 $
9 11 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 80,179 4,444,540,895 Rls. 120,269 $
10 8 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 80,179 4,227,335,081 Rls. 120,269 $
11 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 55,605 2,165,159,525 Rls. 66,725 $
12 6 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,000 1,493,202,042 Rls. 45,018 $
13 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,820 1,271,433,089 Rls. 39,183 $
14 3 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,705 1,195,399,180 Rls. 36,845 $
15 2 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,200 76,092,510 Rls. 2,345 $
مجموع کل
105,501,488,429 ريال
مجموع کل
3,053,771 دلار
[1]