آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,296,960 15,309,036,029 Rls. 471,821 $
2 12 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 485,147 14,825,967,398 Rls. 395,050 $
3 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 596,826 13,382,144,198 Rls. 358,656 $
4 11 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 576,837 12,823,353,254 Rls. 347,696 $
5 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 318,000 12,231,093,721 Rls. 349,800 $
6 6 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 252,000 12,159,989,100 Rls. 365,400 $
7 12 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 615,215 11,184,437,969 Rls. 300,169 $
8 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 367,954 10,699,748,896 Rls. 307,636 $
9 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 628,940 10,572,095,610 Rls. 283,021 $
10 11 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 320,114 10,441,637,496 Rls. 282,573 $
11 12 1396 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 9,649,920,000 Rls. 256,000 $
12 7 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 310,133 8,734,119,957 Rls. 256,811 $
13 10 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 400,922 8,687,310,808 Rls. 241,314 $
14 10 1396 اينچه برون قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 54,600 8,590,982,400 Rls. 240,240 $
15 11 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 491,737 8,160,405,440 Rls. 221,272 $
16 5 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 126,000 6,708,709,980 Rls. 204,120 $
17 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,626,235,000 Rls. 192,500 $
18 10 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 396,422 6,418,391,988 Rls. 178,388 $
19 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 228,810 6,079,461,864 Rls. 172,508 $
20 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 231,654 5,793,470,627 Rls. 164,381 $
21 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 227,300 5,741,709,060 Rls. 165,240 $
22 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 146,100 5,664,425,910 Rls. 160,710 $
23 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,975 5,631,352,000 Rls. 159,800 $
24 1 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 283,131 5,564,722,812 Rls. 171,627 $
25 11 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 275,622 5,084,413,454 Rls. 137,807 $
26 6 1396 اينچه برون قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,320 4,245,632,000 Rls. 128,000 $
27 9 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 196,183 4,193,361,956 Rls. 118,356 $
28 4 1396 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 567,926 3,382,908,485 Rls. 104,027 $
29 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 154,529 3,333,564,544 Rls. 89,278 $
30 1 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 208,972 3,049,248,900 Rls. 94,041 $
31 8 1396 اينچه برون قزاقستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 60,000 2,916,081,000 Rls. 83,400 $
32 9 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 171,199 2,727,297,466 Rls. 77,039 $
33 12 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 103,000 2,687,513,500 Rls. 72,100 $
34 11 1396 اينچه برون قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,560 2,605,855,040 Rls. 70,520 $
35 10 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 141,737 2,548,220,418 Rls. 70,867 $
36 1 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 133,404 2,418,305,926 Rls. 74,588 $
37 7 1396 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 378,725 2,366,252,080 Rls. 70,160 $
38 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,500 2,330,564,000 Rls. 68,000 $
39 12 1396 اينچه برون قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 29,350 2,320,253,810 Rls. 62,014 $
40 2 1396 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 279,110 2,181,698,584 Rls. 67,234 $
41 9 1396 اينچه برون قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 31,724 2,162,203,680 Rls. 61,360 $
42 11 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 98,812 2,031,375,435 Rls. 55,162 $
43 10 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 110,387 1,998,238,928 Rls. 55,413 $
44 2 1396 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 320,141 1,939,117,195 Rls. 59,759 $
45 1 1396 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,400 1,908,774,000 Rls. 58,875 $
46 8 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 110,208 1,906,000,584 Rls. 55,106 $
47 12 1396 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20,450 1,788,151,359 Rls. 47,941 $
48 8 1396 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 84,835 1,758,066,087 Rls. 50,994 $
49 5 1396 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,035 1,744,680,930 Rls. 53,346 $
50 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 97,463 1,721,927,104 Rls. 48,732 $
51 10 1396 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 66,213 1,701,617,496 Rls. 48,199 $
52 3 1396 اينچه برون قزاقستان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 118,300 1,695,590,620 Rls. 52,246 $
53 7 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 61,850 1,688,010,200 Rls. 49,480 $
54 11 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 61,780 1,598,026,192 Rls. 43,246 $
55 10 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 62,020 1,530,386,914 Rls. 43,414 $
56 3 1396 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 255,298 1,480,596,150 Rls. 45,627 $
57 4 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 63,000 1,457,974,350 Rls. 44,730 $
58 1 1396 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 63,000 1,450,951,740 Rls. 44,730 $
59 8 1396 اينچه برون قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 85,158 1,327,335,404 Rls. 38,325 $
60 11 1396 اينچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 40,650 1,106,580,656 Rls. 29,864 $
61 1 1396 اينچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 192,724 1,102,850,742 Rls. 34,004 $
62 10 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,010 918,362,952 Rls. 26,013 $
63 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,830 908,400,402 Rls. 25,779 $
64 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 60,819 901,449,712 Rls. 24,328 $
65 8 1396 اينچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 8,490 872,933,310 Rls. 25,470 $
66 2 1396 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,500 853,956,675 Rls. 26,317 $
67 4 1396 اينچه برون قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 25,645 834,509,825 Rls. 25,645 $
68 9 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 42,068 822,239,952 Rls. 23,258 $
69 4 1396 اينچه برون قزاقستان 22029990 --- ساير 51,645 794,502,750 Rls. 24,450 $
70 12 1396 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 37,812 778,441,320 Rls. 20,793 $
71 2 1396 اينچه برون قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 15,461 752,246,467 Rls. 23,182 $
72 3 1396 اينچه برون قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 21,028 682,362,688 Rls. 21,028 $
73 8 1396 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 65,000 676,355,617 Rls. 19,344 $
74 11 1396 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 33,331 675,776,246 Rls. 18,329 $
75 3 1396 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,400 674,656,290 Rls. 20,790 $
76 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 34,349 667,332,956 Rls. 18,893 $
77 12 1396 اينچه برون قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,915 661,471,860 Rls. 17,548 $
78 12 1396 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 49,290 643,259,094 Rls. 17,246 $
79 1 1396 اينچه برون قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 102,000 595,194,480 Rls. 18,360 $
80 7 1396 اينچه برون قزاقستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 26,800 592,749,367 Rls. 17,421 $
81 4 1396 اينچه برون قزاقستان 08061000 انگور تازه 25,350 577,716,825 Rls. 17,745 $
82 8 1396 اينچه برون قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 42,500 571,328,100 Rls. 16,340 $
83 1 1396 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 43,344 562,191,152 Rls. 17,339 $
84 8 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 26,870 554,699,898 Rls. 16,122 $
85 11 1396 اينچه برون قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 71,150 532,169,178 Rls. 14,492 $
86 11 1396 اينچه برون قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 12,900 524,348,880 Rls. 14,190 $
87 7 1396 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 24,916 507,812,093 Rls. 14,950 $
88 7 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 29,530 500,741,959 Rls. 14,765 $
89 10 1396 اينچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 25,138 498,229,779 Rls. 13,826 $
90 10 1396 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 38,274 482,594,161 Rls. 13,395 $
91 11 1396 اينچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 36,352 468,741,054 Rls. 12,719 $
92 9 1396 اينچه برون قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,432 468,524,448 Rls. 13,296 $
93 9 1396 اينچه برون قزاقستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 21,570 458,402,598 Rls. 12,942 $
94 5 1396 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب , تازه 27,415 449,539,808 Rls. 13,708 $
95 9 1396 اينچه برون قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,500 440,475,000 Rls. 12,500 $
96 11 1396 اينچه برون قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 84,895 440,207,610 Rls. 11,928 $
97 2 1396 اينچه برون قزاقستان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 53,700 435,493,575 Rls. 13,421 $
98 3 1396 اينچه برون قزاقستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 800 420,564,960 Rls. 12,960 $
99 8 1396 اينچه برون قزاقستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 44,000 416,506,200 Rls. 12,100 $
100 7 1396 اينچه برون قزاقستان 08061000 انگور تازه 15,635 371,868,708 Rls. 10,946 $
مجموع کل
329,158,706,395 ريال
مجموع کل
9,348,595 دلار