آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,157,323 69,538,246,845 Rls. 2,123,409 $
2 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,400,091 53,304,840,616 Rls. 1,531,285 $
3 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 999,333 49,576,063,307 Rls. 1,527,726 $
4 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 956,546 49,233,324,446 Rls. 1,517,681 $
5 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,938,462 44,708,462,394 Rls. 1,378,194 $
6 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,878,952 41,799,476,347 Rls. 1,235,880 $
7 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,730,468 38,570,906,127 Rls. 1,188,737 $
8 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,566,965 38,233,659,069 Rls. 1,178,548 $
9 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,633,080 37,581,703,724 Rls. 1,130,211 $
10 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,194,973 33,539,805,516 Rls. 1,031,086 $
11 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,956,396 30,395,824,737 Rls. 861,487 $
12 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 426,870 26,674,275,604 Rls. 767,735 $
13 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,494,677 26,654,748,991 Rls. 714,404 $
14 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,527,115 26,460,569,986 Rls. 733,971 $
15 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 389,514 25,148,205,853 Rls. 675,452 $
16 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,340,480 24,726,658,150 Rls. 662,102 $
17 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,795,229 24,395,000,436 Rls. 752,162 $
18 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 470,240 22,928,335,891 Rls. 705,357 $
19 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 456,144 22,810,967,160 Rls. 703,410 $
20 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,704,650 21,495,498,637 Rls. 662,513 $
21 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 486,324 20,588,807,937 Rls. 583,582 $
22 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,299,750 19,764,213,368 Rls. 607,428 $
23 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 268,236 18,553,851,600 Rls. 571,950 $
24 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 297,829 18,079,430,676 Rls. 517,640 $
25 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,213,677 16,387,412,759 Rls. 464,464 $
26 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 895,014 15,836,412,398 Rls. 430,152 $
27 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 143,960 15,561,595,920 Rls. 431,880 $
28 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,125,900 15,361,855,783 Rls. 450,371 $
29 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 609,002 15,260,653,827 Rls. 432,625 $
30 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,418,300 15,083,301,562 Rls. 404,562 $
31 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,170,319 14,893,976,072 Rls. 454,580 $
32 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 950,000 14,149,110,000 Rls. 380,000 $
33 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,639,250 14,104,768,003 Rls. 439,280 $
34 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 326,587 13,713,136,484 Rls. 391,899 $
35 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 303,374 13,167,488,576 Rls. 365,242 $
36 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 200,017 12,552,015,575 Rls. 348,568 $
37 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,306 12,519,615,733 Rls. 385,973 $
38 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 957,599 12,508,105,162 Rls. 382,132 $
39 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,326,214 12,320,172,590 Rls. 364,404 $
40 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 875,101 12,153,771,479 Rls. 350,038 $
41 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,438,300 11,502,536,796 Rls. 354,713 $
42 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 995,000 11,453,028,000 Rls. 348,000 $
43 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 113,269 11,011,140,899 Rls. 339,407 $
44 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,782,550 10,903,411,326 Rls. 295,425 $
45 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 857,103 10,567,752,923 Rls. 293,661 $
46 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,732,650 10,151,198,563 Rls. 292,193 $
47 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 256,942 10,122,277,666 Rls. 308,326 $
48 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 831,711 9,999,407,035 Rls. 277,762 $
49 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,503,300 9,203,897,133 Rls. 277,535 $
50 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 144,856 8,740,803,720 Rls. 264,790 $
51 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 158,027 8,698,549,424 Rls. 258,430 $
52 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 95,148 8,647,265,612 Rls. 266,414 $
53 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 58,696 8,281,576,296 Rls. 246,828 $
54 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 631,275 8,098,876,010 Rls. 218,836 $
55 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 967,135 8,004,930,621 Rls. 222,448 $
56 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 79,033 7,714,086,360 Rls. 237,099 $
57 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 211,414 7,698,950,840 Rls. 209,989 $
58 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 45,624 7,558,225,248 Rls. 232,176 $
59 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 107,865 7,549,663,120 Rls. 204,310 $
60 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 51,425 7,368,571,880 Rls. 218,542 $
61 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 47,050 6,996,335,000 Rls. 188,200 $
62 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 168,574 6,891,060,266 Rls. 202,286 $
63 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 171,630 6,682,475,129 Rls. 205,953 $
64 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 69,200 6,660,041,384 Rls. 181,052 $
65 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 106,937 6,377,091,879 Rls. 196,603 $
66 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 9,760 6,321,745,248 Rls. 177,632 $
67 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 156,386 6,225,255,350 Rls. 187,652 $
68 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 614,924 5,875,474,428 Rls. 181,071 $
69 4 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 486,517 5,864,550,710 Rls. 180,047 $
70 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 152,524 5,839,114,548 Rls. 180,026 $
71 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 4,429,864 5,805,858,953 Rls. 177,194 $
72 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,100 5,797,127,799 Rls. 162,891 $
73 1 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 59,163 5,755,461,792 Rls. 177,489 $
74 6 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 77,058 5,701,068,720 Rls. 170,916 $
75 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,850,180 5,669,512,165 Rls. 154,039 $
76 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40,698 5,548,757,447 Rls. 169,643 $
77 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 467,933 5,509,580,713 Rls. 147,651 $
78 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 809,287 5,482,848,867 Rls. 168,985 $
79 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 40,920 5,311,416,000 Rls. 163,680 $
80 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 857,955 5,265,853,700 Rls. 152,021 $
81 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,649,240 5,264,453,579 Rls. 145,968 $
82 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 88,055 5,207,857,947 Rls. 160,545 $
83 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 39,955 5,185,999,180 Rls. 159,820 $
84 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 105,724 5,169,143,265 Rls. 158,587 $
85 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,905,741 5,155,076,125 Rls. 146,178 $
86 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پيازوموسير 348,178 5,152,743,187 Rls. 140,024 $
87 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 208,925 5,095,887,728 Rls. 146,247 $
88 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 826,816 5,095,329,097 Rls. 157,073 $
89 11 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 345,462 5,080,798,318 Rls. 138,184 $
90 7 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 3,672,120 4,985,657,686 Rls. 146,885 $
91 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 299,350 4,856,055,700 Rls. 149,675 $
92 2 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 183,410 4,693,918,883 Rls. 144,690 $
93 9 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 553,021 4,586,073,881 Rls. 130,081 $
94 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,250,645 4,532,295,393 Rls. 130,023 $
95 8 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 ک گچ 3,233,962 4,500,152,644 Rls. 129,372 $
96 12 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 21,455 4,479,374,100 Rls. 119,580 $
97 3 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 45,940 4,471,768,080 Rls. 137,820 $
98 5 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 67,305 4,430,149,710 Rls. 134,610 $
99 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 74,940 4,327,280,000 Rls. 120,000 $
100 10 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 21,544 4,297,726,500 Rls. 120,150 $
مجموع کل
1,409,760,789,913 ريال
مجموع کل
41,545,547 دلار