آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 983,500 14,028,541,199 Rls. 432,425 $
2 9 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 921,465 13,479,906,894 Rls. 381,555 $
3 8 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 781,615 10,837,884,260 Rls. 312,650 $
4 5 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 724,340 10,281,353,804 Rls. 313,888 $
5 6 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 674,900 9,654,699,897 Rls. 290,642 $
6 10 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 500,335 8,827,317,820 Rls. 245,031 $
7 3 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 622,600 8,416,297,517 Rls. 259,387 $
8 7 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 584,570 8,148,226,805 Rls. 241,195 $
9 10 1396 بازرگان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 436,490 6,896,165,043 Rls. 192,322 $
10 4 1396 بازرگان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 497,800 6,409,120,200 Rls. 196,980 $
11 9 1396 بازرگان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 338,870 4,778,659,360 Rls. 135,548 $
12 8 1396 بازرگان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 191,215 2,688,371,265 Rls. 76,485 $
13 5 1396 بازرگان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 200,000 2,628,430,000 Rls. 80,000 $
14 5 1396 بازرگان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 122,250 2,082,489,630 Rls. 63,570 $
15 10 1396 بازرگان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 174,750 2,056,283,934 Rls. 57,362 $
16 5 1396 بازرگان پاكستان 27101910 روغن موتور 107,500 1,406,315,000 Rls. 43,000 $
17 9 1396 بازرگان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 89,790 1,353,456,033 Rls. 38,045 $
18 6 1396 بازرگان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 106,000 1,225,784,000 Rls. 37,100 $
مجموع کل
115,199,302,661 ريال
مجموع کل
3,397,185 دلار
[1]