آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,368,790 26,650,967,598 Rls. 821,202 $
2 4 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 721,390 14,089,271,058 Rls. 432,834 $
3 5 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 633,040 12,487,021,392 Rls. 379,824 $
4 1 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 416,600 8,108,202,480 Rls. 249,960 $
5 11 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 343,660 7,623,861,972 Rls. 206,196 $
6 2 1396 بجنورد آلمان 29336100 ملامين 154,000 6,045,881,160 Rls. 186,340 $
7 11 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 263,530 5,843,160,816 Rls. 158,118 $
8 3 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 284,620 5,541,677,232 Rls. 170,748 $
9 6 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 264,370 5,240,870,880 Rls. 158,622 $
10 4 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 178,640 3,491,257,968 Rls. 107,184 $
11 8 1396 بجنورد آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 137,400 2,837,749,680 Rls. 82,440 $
12 6 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 79,960 1,585,127,040 Rls. 47,976 $
13 12 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 47,850 1,065,544,590 Rls. 28,710 $
14 3 1396 بجنورد آلمان 29336100 ملامين 22,000 863,659,280 Rls. 26,620 $
15 8 1396 بجنورد آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 30,370 627,237,684 Rls. 18,222 $
مجموع کل
102,101,490,830 ريال
مجموع کل
3,074,996 دلار
[1]