آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 386,864 21,547,793,541 Rls. 657,669 $
2 8 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 335,575 19,877,867,411 Rls. 570,484 $
3 7 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 335,663 19,316,688,388 Rls. 570,630 $
4 6 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 267,608 15,103,849,308 Rls. 454,928 $
5 4 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 239,286 13,228,493,947 Rls. 406,789 $
6 12 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 144,977 9,223,674,109 Rls. 246,464 $
7 11 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 145,211 9,086,783,723 Rls. 246,860 $
8 10 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 122,228 7,497,192,488 Rls. 207,790 $
9 3 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 112,587 6,210,734,718 Rls. 191,391 $
10 2 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 82,990 4,576,466,838 Rls. 141,084 $
11 9 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 56,314 4,531,574,571 Rls. 128,034 $
12 12 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 223,945 4,192,485,980 Rls. 111,972 $
13 4 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 248,856 4,045,527,128 Rls. 124,428 $
14 2 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 223,908 3,633,310,426 Rls. 112,005 $
15 3 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 223,934 3,632,938,606 Rls. 111,963 $
16 5 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 51,324 2,853,778,509 Rls. 87,251 $
17 1 1396 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 48,140 2,654,285,442 Rls. 81,839 $
18 8 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 149,267 2,600,803,049 Rls. 74,639 $
19 2 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 45,264 2,496,889,350 Rls. 76,950 $
20 1 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 149,268 2,429,763,704 Rls. 74,934 $
21 10 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 124,405 2,231,514,540 Rls. 62,202 $
22 9 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 124,408 2,201,661,881 Rls. 62,204 $
23 7 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 30,005 1,741,850,478 Rls. 51,008 $
24 6 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 27,548 1,547,965,250 Rls. 46,832 $
25 4 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 27,514 1,519,882,880 Rls. 46,774 $
26 8 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,950 1,492,012,530 Rls. 42,416 $
27 10 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,330 1,480,142,160 Rls. 41,391 $
28 10 1396 بجنورد تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,450 1,384,969,685 Rls. 38,165 $
29 11 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,611 1,379,856,114 Rls. 37,306 $
30 1 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,896 1,372,873,474 Rls. 42,323 $
31 7 1396 بجنورد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 23,940 1,364,603,940 Rls. 40,698 $
32 4 1396 بجنورد تركمنستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 21,578 1,324,266,408 Rls. 40,759 $
33 4 1396 بجنورد تركمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 22,860 1,266,706,890 Rls. 38,862 $
34 5 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,640 1,220,861,274 Rls. 37,320 $
35 9 1396 بجنورد تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,460 1,165,743,516 Rls. 33,082 $
36 3 1396 بجنورد تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,815 1,144,222,260 Rls. 35,252 $
37 7 1396 بجنورد تركمنستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 24,052 1,069,716,308 Rls. 31,903 $
38 4 1396 بجنورد تركمنستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 23,800 1,025,676,810 Rls. 31,569 $
39 3 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,411 1,015,690,339 Rls. 31,299 $
40 2 1396 بجنورد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 52,000 1,012,252,800 Rls. 31,200 $
41 5 1396 بجنورد تركمنستان 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 6,745 963,358,480 Rls. 29,456 $
42 4 1396 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 16,865 931,520,790 Rls. 28,671 $
43 12 1396 بجنورد تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,390 924,269,220 Rls. 24,780 $
44 5 1396 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 16,305 906,549,895 Rls. 27,719 $
45 3 1396 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 15,820 872,548,936 Rls. 26,894 $
46 12 1396 بجنورد تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 11,730 872,125,500 Rls. 23,460 $
47 2 1396 بجنورد تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,370 870,764,676 Rls. 26,844 $
48 10 1396 بجنورد تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 11,990 864,622,880 Rls. 23,980 $
49 7 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 49,761 846,646,224 Rls. 24,881 $
50 3 1396 بجنورد تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,800 840,000,700 Rls. 25,886 $
51 6 1396 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 49,769 826,911,966 Rls. 24,884 $
52 10 1396 بجنورد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,000 775,204,000 Rls. 21,500 $
53 3 1396 بجنورد تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 11,890 771,684,780 Rls. 23,775 $
54 7 1396 بجنورد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,000 729,753,000 Rls. 21,500 $
55 2 1396 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 13,050 719,659,215 Rls. 22,185 $
56 10 1396 بجنورد تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,720 588,156,480 Rls. 16,320 $
57 1 1396 بجنورد تركمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 116,161 583,884,000 Rls. 18,000 $
58 10 1396 بجنورد تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 4,022 579,795,432 Rls. 16,088 $
59 11 1396 بجنورد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 550,815,000 Rls. 15,000 $
60 8 1396 بجنورد تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,860 479,264,000 Rls. 13,600 $
61 1 1396 بجنورد تركمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 23,070 433,779,600 Rls. 13,380 $
62 4 1396 بجنورد تركمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,312 425,364,750 Rls. 13,050 $
63 3 1396 بجنورد تركمنستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 3,780 423,537,400 Rls. 13,052 $
64 5 1396 بجنورد تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,190 361,961,016 Rls. 11,028 $
65 2 1396 بجنورد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,290 346,870,227 Rls. 10,693 $
66 3 1396 بجنورد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,230 343,688,541 Rls. 10,591 $
67 5 1396 بجنورد تركمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,576 333,143,300 Rls. 10,150 $
68 5 1396 بجنورد تركمنستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 164 323,165,412 Rls. 9,846 $
69 2 1396 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,644 197,155,722 Rls. 6,078 $
70 9 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,250 195,054,600 Rls. 5,525 $
71 11 1396 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,075 191,977,388 Rls. 5,228 $
72 5 1396 بجنورد تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,098 172,151,390 Rls. 5,245 $
73 2 1396 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,960 158,975,100 Rls. 4,900 $
74 11 1396 بجنورد تركمنستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,700 156,064,250 Rls. 4,250 $
75 11 1396 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,570 144,129,925 Rls. 3,925 $
76 4 1396 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,460 142,306,200 Rls. 4,380 $
77 2 1396 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,260 122,619,420 Rls. 3,780 $
78 4 1396 بجنورد تركمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,705 108,289,170 Rls. 3,333 $
79 3 1396 بجنورد تركمنستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 8,530 106,371,100 Rls. 3,278 $
80 4 1396 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,460 80,652,590 Rls. 2,482 $
81 3 1396 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 935 75,854,213 Rls. 2,338 $
82 3 1396 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 745 72,512,340 Rls. 2,235 $
83 8 1396 بجنورد تركمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 700 69,930,000 Rls. 2,000 $
84 12 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,082 69,358,800 Rls. 1,840 $
85 1 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,208 66,585,864 Rls. 2,053 $
86 3 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,162 64,089,566 Rls. 1,975 $
87 2 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,160 63,967,492 Rls. 1,972 $
88 6 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,114 62,943,964 Rls. 1,894 $
89 8 1396 بجنورد تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,000 52,447,500 Rls. 1,500 $
90 3 1396 بجنورد تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 2,292 52,053,154 Rls. 1,604 $
91 3 1396 بجنورد تركمنستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,450 51,595,500 Rls. 1,590 $
92 2 1396 بجنورد تركمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 396 38,535,156 Rls. 1,188 $
93 10 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 588 36,554,000 Rls. 1,000 $
94 2 1396 بجنورد تركمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 70 34,060,950 Rls. 1,050 $
95 4 1396 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 518 28,628,095 Rls. 881 $
96 2 1396 بجنورد تركمنستان 25202000 ک گچ 26,066 15,612,577 Rls. 481 $
97 5 1396 بجنورد تركمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 198 12,997,512 Rls. 396 $
98 5 1396 بجنورد تركمنستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 77 6,301,824 Rls. 192 $
99 5 1396 بجنورد تركمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 77 6,301,824 Rls. 192 $
مجموع کل
207,848,493,379 ريال
مجموع کل
6,126,667 دلار
[1]