آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 648,000 30,989,863,200 Rls. 858,600 $
2 8 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 576,000 26,784,421,920 Rls. 770,160 $
3 4 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,268,860 24,736,506,372 Rls. 761,316 $
4 2 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,166,860 22,712,112,366 Rls. 700,116 $
5 1 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,160,910 22,585,896,108 Rls. 696,546 $
6 5 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,107,780 21,819,353,034 Rls. 664,668 $
7 6 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 982,110 19,575,566,694 Rls. 589,266 $
8 10 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 901,810 19,546,133,880 Rls. 541,086 $
9 7 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 923,940 18,829,320,834 Rls. 554,364 $
10 12 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 835,235 18,691,665,177 Rls. 501,627 $
11 8 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 640,670 13,350,015,546 Rls. 384,402 $
12 11 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 540,110 11,939,228,286 Rls. 324,066 $
13 11 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 240,000 11,696,040,000 Rls. 318,000 $
14 3 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 594,490 11,574,172,302 Rls. 356,667 $
15 9 1396 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 515,380 10,919,519,658 Rls. 309,228 $
16 12 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 192,000 9,430,385,400 Rls. 254,400 $
17 4 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 168,000 6,440,817,600 Rls. 198,240 $
18 9 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 120,000 5,856,888,000 Rls. 166,200 $
19 5 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 120,000 4,761,138,240 Rls. 145,200 $
20 1 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 120,000 3,989,628,000 Rls. 123,000 $
21 3 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 72,000 2,896,600,320 Rls. 89,280 $
22 7 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 48,000 2,227,027,200 Rls. 65,280 $
23 8 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 88,210 1,833,873,570 Rls. 52,926 $
24 10 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 57,810 1,250,048,754 Rls. 34,686 $
25 12 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 48,675 1,089,317,295 Rls. 29,205 $
26 1 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 51,040 992,768,832 Rls. 30,624 $
27 6 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 24,000 970,516,800 Rls. 29,040 $
28 9 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 45,610 966,129,264 Rls. 27,366 $
29 2 1396 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 24,000 965,533,440 Rls. 29,760 $
30 4 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 47,860 933,058,020 Rls. 28,716 $
31 5 1396 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 36,600 719,387,640 Rls. 21,960 $
مجموع کل
331,072,933,752 ريال
مجموع کل
9,655,995 دلار
[1]