آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,087,500 14,304,069,788 Rls. 435,700 $
2 2 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,977,500 13,483,082,025 Rls. 415,525 $
3 7 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,118,500 9,093,228,816 Rls. 267,848 $
4 12 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 8,982,858,071 Rls. 240,999 $
5 6 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 794,000 5,479,995,976 Rls. 165,217 $
6 4 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 600,000 4,153,489,600 Rls. 127,400 $
7 3 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 472,500 3,219,513,150 Rls. 99,225 $
8 1 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 400,000 2,951,173,000 Rls. 91,000 $
9 10 1396 بجنورد عراق 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 25,000 1,351,462,500 Rls. 37,500 $
10 1 1396 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,027,319,040 Rls. 31,680 $
11 7 1396 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 855,537,408 Rls. 25,344 $
12 5 1396 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 830,244,096 Rls. 25,344 $
13 8 1396 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,000 826,128,000 Rls. 24,000 $
14 4 1396 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 823,426,560 Rls. 25,344 $
15 2 1396 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 822,387,456 Rls. 25,344 $
16 9 1396 بجنورد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,760 722,081,484 Rls. 20,484 $
17 6 1396 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,000 658,220,000 Rls. 20,000 $
18 6 1396 بجنورد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,752 624,178,656 Rls. 18,677 $
19 11 1396 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,100 608,967,300 Rls. 16,560 $
20 3 1396 بجنورد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,920 585,805,452 Rls. 18,048 $
21 9 1396 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,735 525,046,200 Rls. 14,900 $
مجموع کل
71,928,214,578 ريال
مجموع کل
2,146,139 دلار
[1]