آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 700,000 36,920,998,800 Rls. 1,134,000 $
2 4 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 420,000 33,227,965,800 Rls. 1,020,600 $
3 2 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 399,250 31,472,178,413 Rls. 970,190 $
4 5 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 540,360 27,759,761,777 Rls. 848,199 $
5 3 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 339,000 26,729,358,480 Rls. 823,770 $
6 5 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 319,640 25,413,489,666 Rls. 776,725 $
7 10 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 363,000 20,979,240,800 Rls. 580,800 $
8 3 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 340,000 17,885,141,600 Rls. 551,200 $
9 2 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 280,000 14,715,820,800 Rls. 453,600 $
10 11 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 201,500 11,832,258,400 Rls. 322,400 $
11 9 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 200,000 11,290,464,000 Rls. 320,000 $
12 11 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 260,000 10,531,444,000 Rls. 286,000 $
13 8 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,475,520,000 Rls. 128,000 $
14 6 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 3,653,804,000 Rls. 110,000 $
15 12 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,500 3,617,967,200 Rls. 96,800 $
16 7 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,233,408,000 Rls. 96,000 $
17 1 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 3,152,390,400 Rls. 97,200 $
18 1 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,152,098,800 Rls. 97,200 $
19 10 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,591,216,000 Rls. 44,000 $
20 9 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,559,646,000 Rls. 44,000 $
21 8 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,514,568,000 Rls. 44,000 $
22 6 1396 بناب اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,066,316,400 Rls. 32,400 $
23 12 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 815,188,000 Rls. 22,000 $
24 7 1396 بناب اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 737,660,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
297,327,905,336 ريال
مجموع کل
8,921,084 دلار
[1]