آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 294,750 17,314,327,200 Rls. 471,600 $
2 1 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 214,000 16,865,266,770 Rls. 520,021 $
3 9 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 275,000 15,592,631,600 Rls. 440,000 $
4 7 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 276,000 15,100,007,200 Rls. 441,600 $
5 2 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,250 13,971,377,949 Rls. 430,719 $
6 8 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 214,000 11,899,581,200 Rls. 342,400 $
7 10 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 197,500 11,388,324,000 Rls. 316,000 $
8 3 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 77,000 6,096,140,050 Rls. 187,880 $
9 2 1396 بناب الجزاير 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 5,255,766,000 Rls. 162,000 $
10 1 1396 بناب الجزاير 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 3,152,973,600 Rls. 97,200 $
11 12 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,500 2,349,554,800 Rls. 63,200 $
12 6 1396 بناب الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,500 2,112,144,000 Rls. 63,200 $
13 11 1396 بناب الجزاير 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,750 802,782,200 Rls. 21,725 $
مجموع کل
121,900,876,569 ريال
مجموع کل
3,557,545 دلار
[1]