آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 282,000 15,684,771,200 Rls. 451,200 $
2 2 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 146,000 11,508,523,740 Rls. 354,780 $
3 12 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 8,364,384,000 Rls. 224,000 $
4 11 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 124,000 7,274,758,400 Rls. 198,400 $
5 9 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 105,810 6,636,230,024 Rls. 187,556 $
6 3 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 6,466,103,640 Rls. 199,260 $
7 10 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 5,766,400,000 Rls. 160,000 $
8 4 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 3,161,754,000 Rls. 97,200 $
9 1 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,152,487,600 Rls. 97,200 $
10 5 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,000 2,629,153,080 Rls. 80,190 $
11 11 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 62,000 2,509,962,400 Rls. 68,200 $
12 6 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,624,212,000 Rls. 48,600 $
13 5 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 30,000 1,589,463,000 Rls. 48,600 $
14 4 1396 بناب ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,579,257,000 Rls. 48,600 $
15 12 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 22,630 925,397,275 Rls. 24,893 $
16 10 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 786,720,000 Rls. 22,000 $
17 6 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 729,718,000 Rls. 22,000 $
18 10 1396 بناب ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,009 365,085,141 Rls. 10,126 $
19 8 1396 بناب ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 9,000 347,666,000 Rls. 9,900 $
مجموع کل
81,102,046,500 ريال
مجموع کل
2,352,705 دلار
[1]