آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 510,000 19,560,530,000 Rls. 561,000 $
2 7 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 359,000 13,389,403,500 Rls. 394,900 $
3 3 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 180,000 9,463,392,000 Rls. 291,600 $
4 6 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 220,000 8,048,832,000 Rls. 242,000 $
5 4 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 140,000 7,376,022,000 Rls. 226,800 $
6 9 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 160,000 6,238,584,000 Rls. 176,000 $
7 12 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 150,000 6,179,415,000 Rls. 165,000 $
8 2 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 5,256,090,000 Rls. 162,000 $
9 3 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,731,696,000 Rls. 145,800 $
10 5 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 3,180,934,800 Rls. 97,200 $
11 2 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,153,556,800 Rls. 97,200 $
12 11 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,421,386,000 Rls. 66,000 $
13 10 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,378,948,000 Rls. 66,000 $
14 1 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,101,334,400 Rls. 64,800 $
15 12 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 596,784,000 Rls. 16,000 $
16 9 1396 بناب فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 564,864,000 Rls. 16,000 $
17 8 1396 بناب فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 550,752,000 Rls. 16,000 $
18 6 1396 بناب فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,775 469,828,800 Rls. 14,220 $
19 7 1396 بناب فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,870 403,774,032 Rls. 11,896 $
مجموع کل
96,066,127,332 ريال
مجموع کل
2,830,416 دلار
[1]