آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بيرجند پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,732,820 19,664,678,073 Rls. 606,201 $
2 1 1396 بيرجند پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,600,880 18,172,906,714 Rls. 560,303 $
3 12 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,530,825 14,131,664,964 Rls. 378,684 $
4 11 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,131,001 10,091,985,500 Rls. 274,852 $
5 8 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 478,123 4,081,497,404 Rls. 117,928 $
6 5 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 411,712 3,308,594,852 Rls. 101,148 $
7 7 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 377,365 2,995,098,696 Rls. 87,624 $
8 3 1396 بيرجند پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 351,262 2,973,168,160 Rls. 91,640 $
9 9 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 327,346 2,663,265,380 Rls. 75,296 $
10 10 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 224,722 2,065,693,056 Rls. 57,216 $
11 11 1396 بيرجند پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 500,000 1,562,683,500 Rls. 42,750 $
12 9 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 205,073 1,528,704,375 Rls. 43,065 $
13 4 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,250,000 1,515,217,500 Rls. 46,500 $
14 8 1396 بيرجند پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 800,000 1,506,510,000 Rls. 42,750 $
15 6 1396 بيرجند پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,750,000 1,445,500,000 Rls. 43,750 $
16 10 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 172,145 1,311,847,350 Rls. 36,150 $
17 12 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 146,560 1,181,911,605 Rls. 31,571 $
18 11 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 149,630 1,162,717,752 Rls. 31,422 $
19 12 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,111,620,000 Rls. 30,000 $
20 5 1396 بيرجند پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,250,000 1,022,031,250 Rls. 31,250 $
21 3 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 750,000 875,988,000 Rls. 27,000 $
22 6 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 835,500,000 Rls. 25,000 $
23 6 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 100,125 801,583,872 Rls. 24,288 $
24 8 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 101,355 749,107,789 Rls. 21,285 $
25 4 1396 بيرجند پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 750,000 610,218,750 Rls. 18,750 $
26 11 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 554,280,000 Rls. 15,000 $
27 2 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 450,000 535,243,500 Rls. 16,500 $
28 9 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 528,600,000 Rls. 15,000 $
29 8 1396 بيرجند پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 516,330,000 Rls. 15,000 $
30 7 1396 بيرجند پاكستان 27132000 قيرنفت 71,430 509,130,000 Rls. 15,000 $
31 4 1396 بيرجند پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,672 190,859,196 Rls. 5,844 $
مجموع کل
100,204,137,238 ريال
مجموع کل
2,928,767 دلار
[1]