آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 26,682 8,990,916,161 Rls. 251,424 $
2 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 21,791 6,350,955,285 Rls. 191,626 $
3 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 487,130 6,167,283,280 Rls. 170,493 $
4 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,820 5,771,795,235 Rls. 155,767 $
5 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 72,000 5,675,585,760 Rls. 174,951 $
6 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 419,990 5,283,879,920 Rls. 146,995 $
7 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 47,410 5,227,394,040 Rls. 142,230 $
8 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 394,800 4,826,787,714 Rls. 138,179 $
9 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 272,700 4,068,574,920 Rls. 109,080 $
10 1 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,860 3,666,079,976 Rls. 113,088 $
11 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,728 3,630,880,726 Rls. 111,929 $
12 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 11,680 3,535,619,243 Rls. 102,714 $
13 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 308,100 3,499,105,466 Rls. 107,834 $
14 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,159 3,474,022,816 Rls. 106,926 $
15 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 9,225 3,093,689,133 Rls. 86,928 $
16 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 242,150 2,963,349,852 Rls. 84,751 $
17 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,291 2,936,600,392 Rls. 90,496 $
18 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 23,580 2,486,440,260 Rls. 70,740 $
19 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,000 2,463,005,600 Rls. 75,900 $
20 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 34,569 2,435,178,515 Rls. 68,788 $
21 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,707 2,044,797,643 Rls. 58,525 $
22 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,360 1,977,500,669 Rls. 55,929 $
23 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,892,134,080 Rls. 58,320 $
24 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 46,000 1,872,351,800 Rls. 50,600 $
25 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,811,349,787 Rls. 55,463 $
26 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 45,675 1,811,138,053 Rls. 50,243 $
27 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 46,100 1,720,227,510 Rls. 51,860 $
28 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,383,897,600 Rls. 38,400 $
29 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,951 1,343,891,002 Rls. 36,674 $
30 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,246 1,307,052,060 Rls. 38,454 $
31 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,805 1,283,302,732 Rls. 39,138 $
32 1 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,025 1,269,473,354 Rls. 39,158 $
33 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,388 1,100,150,660 Rls. 29,404 $
34 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,044,276,543 Rls. 30,766 $
35 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,022,018,509 Rls. 31,508 $
36 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,571 996,614,792 Rls. 30,718 $
37 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,017 996,231,622 Rls. 30,184 $
38 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 992,799,259 Rls. 30,607 $
39 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 980,113,428 Rls. 29,664 $
40 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 947,731,455 Rls. 29,205 $
41 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 918,534,375 Rls. 28,125 $
42 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 918,534,375 Rls. 28,125 $
43 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,029 908,726,931 Rls. 25,830 $
44 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,000 901,400,000 Rls. 25,000 $
45 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 892,815,412 Rls. 27,338 $
46 1 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,477 882,283,570 Rls. 27,210 $
47 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,750 881,881,000 Rls. 25,025 $
48 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,000 880,950,000 Rls. 25,000 $
49 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,000 846,153,000 Rls. 24,200 $
50 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,000 823,388,500 Rls. 25,300 $
51 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,760 812,393,164 Rls. 25,036 $
52 1 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,500 802,840,500 Rls. 24,750 $
53 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,318 758,497,008 Rls. 21,130 $
54 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,044 754,210,130 Rls. 23,028 $
55 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,125 747,312,466 Rls. 22,138 $
56 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,446 706,092,346 Rls. 20,602 $
57 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,746 672,831,640 Rls. 20,744 $
58 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,430 653,127,795 Rls. 19,290 $
59 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,000 640,293,120 Rls. 17,280 $
60 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,525 635,847,240 Rls. 17,715 $
61 9 1396 تبريز امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,449 603,109,359 Rls. 17,109 $
62 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,800 602,313,264 Rls. 17,136 $
63 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,859 587,532,520 Rls. 16,295 $
64 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,000 566,075,520 Rls. 17,280 $
65 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,000 560,753,280 Rls. 17,280 $
66 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,991 554,999,342 Rls. 17,099 $
67 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,612 500,376,568 Rls. 13,412 $
68 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,045 446,350,306 Rls. 13,528 $
69 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,689 408,947,784 Rls. 11,067 $
70 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,892 378,816,144 Rls. 11,674 $
71 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,873 374,230,556 Rls. 11,288 $
72 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,556 374,187,415 Rls. 10,001 $
73 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,369 350,752,084 Rls. 10,811 $
74 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,490 300,510,434 Rls. 8,221 $
75 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,733 292,749,594 Rls. 8,826 $
76 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,665 284,915,225 Rls. 7,615 $
77 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,040 258,612,480 Rls. 6,912 $
78 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,161 250,051,665 Rls. 7,393 $
79 4 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,268 214,807,044 Rls. 6,618 $
80 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,171 210,922,016 Rls. 5,708 $
81 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,960 191,484,488 Rls. 5,902 $
82 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,500 140,306,250 Rls. 3,750 $
83 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,046 133,396,294 Rls. 4,066 $
84 7 1396 تبريز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,000 121,525,200 Rls. 3,600 $
85 3 1396 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 648 100,900,840 Rls. 3,110 $
86 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 650 98,242,314 Rls. 2,726 $
87 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,122 85,170,820 Rls. 2,330 $
88 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,780 69,281,160 Rls. 2,136 $
89 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,440 58,186,648 Rls. 1,768 $
90 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,303 51,311,855 Rls. 1,563 $
91 6 1396 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 297 47,265,825 Rls. 1,425 $
92 1 1396 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 690 43,939,940 Rls. 1,355 $
93 10 1396 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 960 41,526,720 Rls. 1,152 $
94 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 739 40,842,758 Rls. 1,117 $
95 8 1396 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 600 39,637,678 Rls. 1,138 $
96 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 640 39,408,525 Rls. 1,215 $
97 12 1396 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 207 37,153,095 Rls. 993 $
98 2 1396 تبريز امارات متحده عربي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,280 33,213,440 Rls. 1,024 $
99 5 1396 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 205 29,033,851 Rls. 889 $
100 11 1396 تبريز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 312 28,822,560 Rls. 780 $
مجموع کل
139,933,972,285 ريال
مجموع کل
4,065,837 دلار