آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 96,900 10,270,073,550 Rls. 290,700 $
2 12 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 73,780 8,281,436,100 Rls. 221,340 $
3 7 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 74,260 7,600,139,700 Rls. 222,780 $
4 11 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 49,290 5,446,829,610 Rls. 147,870 $
5 10 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 47,000 5,083,896,000 Rls. 141,000 $
6 7 1396 تبريز تاجيكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 46,200 4,663,152,540 Rls. 138,600 $
7 10 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 111,000 4,476,934,702 Rls. 123,534 $
8 8 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 107,500 4,421,746,793 Rls. 127,332 $
9 3 1396 تبريز تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,500 4,336,140,600 Rls. 133,650 $
10 9 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 103,750 4,224,222,664 Rls. 119,351 $
11 12 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 90,000 3,850,375,770 Rls. 103,230 $
12 4 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 95,000 3,544,557,075 Rls. 108,935 $
13 6 1396 تبريز تاجيكستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 29,789 2,969,524,179 Rls. 89,367 $
14 6 1396 تبريز تاجيكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,141 2,432,406,915 Rls. 73,065 $
15 4 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 24,930 2,430,301,050 Rls. 74,790 $
16 5 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 23,990 2,357,665,230 Rls. 71,970 $
17 6 1396 تبريز تاجيكستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 23,580 2,355,005,340 Rls. 70,740 $
18 5 1396 تبريز تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 60,000 2,321,302,740 Rls. 70,860 $
19 2 1396 تبريز تاجيكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 60,000 2,216,881,260 Rls. 68,340 $
20 8 1396 تبريز تاجيكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,890 524,475,000 Rls. 15,000 $
21 2 1396 تبريز تاجيكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,550 345,581,850 Rls. 10,650 $
22 9 1396 تبريز تاجيكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,016 40,750,473 Rls. 1,145 $
مجموع کل
84,193,399,141 ريال
مجموع کل
2,424,249 دلار
[1]