آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 44,590 17,882,373,600 Rls. 535,080 $
2 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 297,817 14,551,889,415 Rls. 387,161 $
3 9 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 34,066 14,405,012,496 Rls. 408,792 $
4 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 75,154 13,521,839,075 Rls. 375,770 $
5 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 27,337 12,291,372,660 Rls. 328,044 $
6 11 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 52,307 9,690,917,890 Rls. 261,535 $
7 9 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 54,256 9,559,364,640 Rls. 271,280 $
8 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 17,993 8,100,459,423 Rls. 218,612 $
9 7 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,758 8,088,530,040 Rls. 237,096 $
10 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 45,741 7,585,916,145 Rls. 228,705 $
11 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87019490 ک ک ک سا?ر 44,870 7,179,003,125 Rls. 191,875 $
12 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 61,427 6,978,275,252 Rls. 214,994 $
13 4 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38,848 6,310,857,600 Rls. 194,240 $
14 8 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 23,900 6,310,028,655 Rls. 180,467 $
15 7 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 35,215 6,008,380,105 Rls. 176,075 $
16 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 35,244 5,716,048,140 Rls. 176,220 $
17 11 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 30,274 5,593,424,240 Rls. 151,370 $
18 4 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,132 5,460,634,274 Rls. 168,237 $
19 5 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 20,825 5,456,270,168 Rls. 166,600 $
20 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 21,650 5,318,989,834 Rls. 163,873 $
21 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 16,548 4,295,905,032 Rls. 132,384 $
22 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 14,589 4,287,394,986 Rls. 128,288 $
23 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 25,730 3,780,904,800 Rls. 105,730 $
24 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 10,475 2,988,469,399 Rls. 92,112 $
25 1 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 78,342 2,979,143,110 Rls. 91,845 $
26 9 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 14,928 2,630,164,320 Rls. 74,640 $
27 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 26,192 2,517,094,125 Rls. 67,275 $
28 1 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 124,000 2,432,374,000 Rls. 75,000 $
29 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 104,704 2,411,726,063 Rls. 74,339 $
30 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 20,000 2,145,600,000 Rls. 60,000 $
31 11 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,000 2,093,097,000 Rls. 57,000 $
32 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100,000 2,075,968,000 Rls. 64,000 $
33 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,058 1,965,854,420 Rls. 60,580 $
34 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,311 1,910,318,970 Rls. 51,555 $
35 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 7,295 1,893,820,987 Rls. 58,363 $
36 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 32,683 1,769,698,186 Rls. 49,024 $
37 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,262 1,703,751,600 Rls. 50,980 $
38 8 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 9,312 1,602,688,320 Rls. 46,560 $
39 5 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,538 1,526,748,152 Rls. 46,516 $
40 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,346 1,410,103,744 Rls. 43,456 $
41 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 19,472 1,162,013,046 Rls. 31,154 $
42 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,370 1,135,882,125 Rls. 30,555 $
43 3 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 21,454 1,113,672,744 Rls. 34,326 $
44 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,470 905,293,285 Rls. 27,911 $
45 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 23,640 881,748,360 Rls. 23,640 $
46 2 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,200 736,968,640 Rls. 22,720 $
47 1 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 33,342 721,351,096 Rls. 22,242 $
48 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 13019030 سقز 1,000 715,200,000 Rls. 20,000 $
49 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 13,230 702,154,561 Rls. 21,169 $
50 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,000 684,020,000 Rls. 18,400 $
51 5 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,713 561,825,510 Rls. 17,130 $
52 7 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,698 472,571,820 Rls. 14,094 $
53 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,280 376,026,618 Rls. 10,362 $
54 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,600 358,225,200 Rls. 10,800 $
55 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,038 232,186,275 Rls. 6,225 $
56 9 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 420 103,599,720 Rls. 2,940 $
57 12 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 70193910 پشم شيشه 2,770 93,973,635 Rls. 2,493 $
58 6 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,494 79,273,910 Rls. 2,390 $
59 10 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 17,659,110 Rls. 490 $
مجموع کل
235,484,057,646 ريال
مجموع کل
6,784,714 دلار
[1]