آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 219,745 9,668,215,749 Rls. 285,638 $
2 8 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 208,012 9,403,263,813 Rls. 270,416 $
3 6 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 200,001 8,646,084,683 Rls. 260,002 $
4 9 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 139,553 6,404,769,814 Rls. 181,419 $
5 12 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 113,337 5,497,977,960 Rls. 147,336 $
6 2 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 123,947 5,226,986,554 Rls. 161,132 $
7 10 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 107,594 5,045,262,605 Rls. 139,871 $
8 1 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 97,360 4,104,637,462 Rls. 126,568 $
9 3 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 74,442 3,140,223,451 Rls. 96,774 $
10 6 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,320 2,692,583,780 Rls. 80,792 $
11 5 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,643 1,773,629,360 Rls. 53,945 $
12 5 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,818 1,571,631,233 Rls. 47,863 $
13 7 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 43,617 1,481,198,066 Rls. 43,617 $
14 11 1396 تبريز دانمارك 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 37,887 1,253,520,804 Rls. 34,098 $
15 9 1396 تبريز دانمارك 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 32,534 1,037,579,011 Rls. 29,281 $
16 11 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,732 890,126,454 Rls. 24,351 $
17 1 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,504 836,727,724 Rls. 25,798 $
18 4 1396 تبريز دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,879 757,605,585 Rls. 23,243 $
19 8 1396 تبريز دانمارك 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 20,227 707,237,055 Rls. 20,227 $
20 7 1396 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,036 704,810,736 Rls. 20,732 $
21 6 1396 تبريز دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 5,000 578,834,400 Rls. 17,320 $
22 3 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,759 493,694,300 Rls. 15,214 $
23 4 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,358 485,861,070 Rls. 14,906 $
24 9 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,151 396,852,939 Rls. 11,151 $
25 8 1396 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,448 360,244,395 Rls. 10,303 $
26 12 1396 تبريز دانمارك 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 10,034 340,385,850 Rls. 9,030 $
27 8 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,370 327,622,050 Rls. 9,370 $
28 12 1396 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,180 311,436,090 Rls. 8,262 $
29 9 1396 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,425 269,835,798 Rls. 7,582 $
30 10 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,619 203,907,891 Rls. 5,619 $
31 5 1396 تبريز دانمارك 08071900 خربزه وهمانند 10,600 173,956,600 Rls. 5,300 $
32 2 1396 تبريز دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,770 161,630,381 Rls. 4,983 $
33 1 1396 تبريز دانمارك 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,065 133,927,640 Rls. 4,130 $
34 6 1396 تبريز دانمارك 08071900 خربزه وهمانند 7,868 130,486,846 Rls. 3,934 $
35 4 1396 تبريز دانمارك 08071900 خربزه وهمانند 9,970 113,582,050 Rls. 3,490 $
36 4 1396 تبريز دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 875 85,561,875 Rls. 2,625 $
37 11 1396 تبريز دانمارك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,629 53,588,164 Rls. 1,466 $
38 5 1396 تبريز دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 760 51,423,120 Rls. 1,567 $
39 6 1396 تبريز دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 606 40,200,828 Rls. 1,212 $
40 9 1396 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 378 11,281,713 Rls. 317 $
41 10 1396 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 106 3,208,984 Rls. 89 $
42 5 1396 تبريز دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 15 439,803 Rls. 13 $
مجموع کل
75,572,034,686 ريال
مجموع کل
2,210,986 دلار
[1]